Artykuł/Article 10 Artykuł/Article 10

Roman Jaszczak

URZĄDZANIE LASU W LATACH 1918–1939 W POLSCE

S t r e s z c z e n i e

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości jednym z wyzwań stojących przed urządzaniem lasu było opracowanie nowych planów urządzenia lasów, gdyż dla części lasów nie było jakiejkolwiek dokumentacji urządzeniowej, a dla pozo-stałych były to plany nieaktualne lub aktualne, ale opracowane według różnych metod, obowiązujących w poszczególnych zaborach. Pilne stało się stworzenie nowych, jednolitych podstaw prawnych dotyczących urządzania lasu. Artykuł omawia proces tworzenia, odbudowy i rozwoju urządzania lasu w niepodle-głej Polsce, skupiając się na najważniejszych aktach prawnych, opracowaniach i wydarzeniach.

Słowa kluczowe: kalendarium, ustawodawstwo, prowizoryczne urządzanie lasu, defini-tywne urządzanie lasu

 

FOREST MANAGEMENT BETWEEN 1918 AND 1939 IN POLAND

S u m m a r y

After regaining independence, one of the biggest challenges in Poland con-cerning forest management was to develop new forest management plans. This was necessary due to the lack of any documentation for some forests. Other for-ests had plans in place, but they were out-of-date while the remaining forests had up-to-date plans that were drawn up using different methods from the times of the Partitions of Poland. Therefore, it was urgent to develop new and uniform le-gal foundations concerning forest management. The article discusses the process of creating, restoring and developing forest management in the independent Po-land, with the focus on the most important legal acts, research papers and events.

Keywords: timeline, legislation, provisional forest management, definite forest management

Artykuł do pobrania/Download the article