Artykuł/Article 11 Artykuł/Article 11

Bogusław Kosel, Ewa Pirożnikow

GOSPODARKA LEŚNA W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ W LATACH 1939–1941 W ŚWIETLE REFERATU POR. JARMARKIERA

S t r e s z c z e n i e

Tekst jest edycją źródłową referatu napisanego przez przedwojennego leśni-ka z Puszczy Białowieskiej Stanisława Jarmarkiera. Autor tekstu był zatrudniony w administracji leśnej Puszczy Białowieskiej przed II wojną światową, pracę kon-tynuował również po wkroczeniu Armii Czerwonej i rozpoczęciu okupacji so-wieckiej. 10 lutego 1940 roku został przez władze sowieckie deportowany z Nad-leśnictwa Biały Lasek na Syberię. W 1941 roku dołączył do tworzonej w ZSRS Armii Andersa i trafił na Bliski Wschód. Brał udział w walkach z Niemcami we Włoszech, gdzie poległ w 1944 roku. Publikowany referat powstał w czasie służ-by w Armii Andersa i dotyczy gospodarki sowieckiej w Puszczy Białowieskiej w latach 1939–1941. Jest to jedno z nielicznych źródeł narracyjnych dotyczących dziejów leśnictwa w puszczy w tym okresie.

Słowa kluczowe: gospodarka leśna, Puszcza Białowieska, Białowieża, okupacja sowiec-ka, 1939–1941, represje sowieckie

 

FORESTRY IN BIAŁOWIEŻA PRIMEVAL FOREST 1939–1941 IN OPINION OF STANISŁAW JARMARKIER

S u m m a r y

Published text is a critical edition of report written by Stanisław Jarmarkier – prewar forester from Białowieża Primeval Forest. Author worked in Białowieża Forest before WW2 and continued his services after invasion of Red Army. He was deported by Soviet authorities from Biały Lasek (near Białowieża) to Siberia on February 10th 1940. Not long after that, in 1941, Jarmarkier joined Anders’ Army, and went to Middle East. Jarmarkier died in Italy during fights against Germans in 1944. His report was written during service in Ander’s Army and refers to Soviet forestry in Białowieża Primeval Forest between 1939 and 1941. Publication is a unique written source, one of few preserved on the topic.

Keywords: Białowieża Primeval Forest, Białowieża, soviet occupation, 1939–1941, Sovi-et repressions

Artykuł do pobrania/Download the article