Artykuł 11/Article 11 Artykuł 11/Article 11

Jerzy Adamczewski

DZIAŁ INWENTARYZACJI I GROMADZENIA ZBIORÓW MUZEALNYCH OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE W 2021 ROKU

Streszczenie
Podstawowym zadaniem Działu Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów Muzealnych jest sukcesywne powiększanie kolekcji muzealnych poprzez zakupy, dary i depozyty. Komplementarnie prowadzona jest pełna dokumentacja ewidencyjna muzealiów łącznie z elektronicznym inwentarzem zbiorów oraz magazyny muzealiów. Zbiór eksponatów liczy obecnie 13 194 przedmioty. W ramach ochrony zbiorów realizowana jest sukcesywna profilaktyka konserwatorska w zakresie zabezpieczenia stanu zachowania eksponatów, a ponadto szczególną opieką objęty jest zbiór dokumentów archiwalnych, głównie papierowych, systematycznie poddawany specjalistycznym pracom konserwatorskim. W strukturze Działu funkcjonuje również biblioteka, która gromadzi i udostępnia specjalistyczny księgozbiór z zakresu leśnictwa i dziedzin pokrewnych. Pracownicy biorą udział przygotowaniu wystaw czasowych i wszelkich działaniach edukacyjnych. Dział zorganizował 28. Międzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Polski Leśników o puchar Przewodniczącego Związku Leśników w Rzeczypospolitej Polskiej rozegrane w budynku edukacyjnym „Obora”. Zwyciężył Marcin Kruk reprezentujący RDLP Szczecinek. Kontynuowano również realizację projektu „Bartnictwo w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie”, w ramach którego wspólnie z Bractwem Bartnym przygotowano warsztaty bartnicze. Zajęcia prowadzili bartnicy z Bractwa, w części teoretycznej przekazali wiedzę na temat historii bartnictwa i jego różnych aspektów kulturowych. W części praktycznej każdy uczestnik wykonywał swoją kłodę bartną.

Słowa kluczowe: zbiory muzealne, dokumentacja muzealna, konserwacja, księgozbiór, wystawy, bartnictwo, szachy

DEPARTMENT OF CATALOGUING AND GATHERING MUSEUM COLLECTIONS OF THE FOREST CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW IN 2021

Summary
The main objective of the Department of Inventory and Collection of Museum Collections is the gradual expansion of the museum collections through purchases, donations and deposits. In addition, the complete accounting of the musealums, including the electronic inventory of the collections and the museum’s storage rooms, is kept. The collection of exhibits today comprises 13 194 items. As part of the protection of the heritage, a gradual conservation prevention is carried out in the area of safeguarding the condition of the exhibits and special attention is paid to a collection of archival documents, especially paper documents, which are systematically subjected to expert restoration work. In the structure of the department there is also a library which collects and makes accessible specialist books on forestry and related fields. Employees take part in the preparation of temporary exhibitions and all educational activities. The department has organized 28th International Chess Championship of Polish Foresters; The Chairman of the Association of Foresters in the Republic of Poland Cup. The event was held in the educational building “Obora”. The winner was Marcin Kruk from RDLP Szczecinek. The project “Beekeeping in the Centre for Forest Culture in Gołuchów” was also continued, in which classes were prepared in cooperation with the Bractwo Bartne (The Beekeeping Brotherhood). The classes were conducted by the beekeepers. In the theoretical part they taught about the history of the beekeeping and its various cultural aspects. In the practical part, each participant made his beekeeping log.

Keywords: museum collection, museum documentation, conservation, book collection, exhibitions, beekeeping, chess

Artykuł do pobrania (pdf)