Artykuł/Article 14 Artykuł/Article 14

Artykuł 14

Jerzy Adamczewski
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

Z MUZEALNEJ KUCHNI. EKSPONAT MIESIĄCA
S t r e s z c z e n i e
Koncert Wielkiej Orkiestry Polskiego Lasu został napisany w 1971 roku w 60. rocznicę poznania się Władysława Okonia i Józefa Kleszczyńskiego na wyższej uczelni – Hochschule für Bodenkultur w Wiedniu. Autorem Koncertu jest Władysław Okoń, leśnik z wyksztalcenia. Józef Kleszczyński pochodził ze znanego galicyjskiego rodu ziemiańskiego i studiował rolnictwo na tej samej uczelni. Był właścicielem majątku Jakubowice i Stogniowice w powiecie miechowskim, gdzie prowadził hodowlę bydła holenderskiego. Oprócz uprawy zbóż i buraków poświęcił wiele pracy w celu uprzemysłowienia majątków i ich elektryfikacji. Był założycielem Związku Plantatorów Tytoniu w Proszowicach, organizatorem tamtejszej straży pożarnej i szkoły podstawowej w Stogniowicach.
Władysław Okoń swoje wspomnienia przedstawił w książce Mój dwudziesty wiek, wydanej przez Ossolineum w 1990 roku. Jego dzieje obejmują szkolne lata w Galicji (Radomyśl – tam się urodził – i Rzeszów), studia w Wiedniu na Hochschule für Bodenkultur (Akademia Rolniczo-Leśna), walki na froncie I wojny światowej, niewolę w Rosji i powrót do rodzinnego Radomyśla. Dalszą część publikacji stanowi opis pracy w kolejnych nadleśnictwach: Lasy Spalskie, Kurzelów, Bliżyn i czasy wojenne, Święta Katarzyna i finałowe Nadleśnictwo Starachowice.
Koncert Wielkiej Orkiestry Polskiego Lasu to efekt długoletniej i długotrwałej przyjaźni między absolwentami tej samej uczelni. Składa się z tekstu wzbogaconego o ilustrację 24 ptaków, tworzących właśnie, według autora, Wielką Orkiestrę Polskiego Lasu.
Słowa kluczowe: Władysław Okoń, Józef Kleszczyński, Hochschule für Bodenkultur, leśnictwo, wspomnienia leśnika


FROM THE MUSEUM KITCHEN. THE EXHIBIT OF THE MONTH
S u m m a r y
The concert of The Great Orchestra of the Polish Forest was written in 1971 in the 60th anniversary of meeting between Władysław Okoń and Józef Kleszczyński at the Hochschule für Bodenkultur University in Vienna. The Concerts author is Władysław Okoń, forester by education. Józef Kleszczyński came from well-known Galician landowners’ house and studied at the same college. He was an owner of the estates in Jakubowice and Stogniowice in district miechowski, where he ran a breeding cattle. Beside cultivating grain and beetroots he worked hard in order to industrialize and electrify his facilities. He was the founder of The Association of Tobacco Cultivators in Proszowice. He also founded a school and fire department in Stogniowice.
Władysław Okoń wrote down his memories in My 20th Century, published by Ossolineum in 1990. In his stories he mentions his school years in Rzeszów, Galicia; his birthplace Radomyśl; studies the Hochschule für Bodenkultur University in Vienna. After that he describes how he fought at Word War I front; how he got into captivity in Russia and in the end how he returned to his hometown, Radomyśl. The subsequent part of his book describes his work at following forest inspectorates: Spalskie Forests, Kurzelów, Bliżyn (during the war), Święta Katarzyna and Forest Inspectorate Starachowice.
The concert of The Great Orchestra of the Polish Forest is an effect of the long friendship between the graduates of the same University. It contains a text enriched with illustrations of 24 birds which are, according to an author, The Great Orchestra of the Polish Forest.
Keywords: Władysław Okoń, Józef Kleszczyński, Hochschule für Bodenkultur, exhibit, agriculture, forestry

Artykuł do pobrania/Download the article