Artykuł/Article 16 Artykuł/Article 16

Artykuł 16

Jerzy Adamczewski
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

DZIAŁ INWENTARYZACJI I GROMADZENIA ZBIORÓW MUZEALNYCH OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE W 2019 ROKU
S t r e s z c z e n i e
Dział Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów Muzealnych funkcjonuje w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie od 1 stycznia 2010 roku. W strukturze Działu jest również biblioteka, która prowadzi komputerowy inwentarz elektroniczny i sukcesywnie powiększa specjalistyczny księgozbiór dotyczący leśnictwa i dziedzin pokrewnych. Podstawowym zadaniem działu jest powiększanie kolekcji muzealnej poprzez zakupy, dary i depozyty. Komplementarnie prowadzona jest pełna dokumentacji muzealna eksponatów łącznie z elektronicznym inwentarzem zbiorów oraz magazyny muzealiów. W ramach ochrony zbiorów realizowana jest sukcesywna profilaktyka w zakresie ochrony stanu zachowania eksponatów.
Słowa kluczowe: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, zbiory muzealne, dokumentacja muzealna, konserwacja, biblioteka, księgozbiór, wyłuszczarnia nasion, bartnictwo

 

DEPARTMENT OF CATALOGUING AND GATHERING MUSEUM COLLECTIONS OF THE FOREST CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW IN 2019
S u m m a r y
Department of Cataloguing and Gathering Museum Collections has been functioned in the Forest Centre in Gołuchów since 1.01.2010. There is also a library in its structure which in a successive way increases its specialized book collection refers to forestry and other related disciplines as well as keeps electronic
inventory. The main aim of department’s activity is increasing museum collection by purchases, gifts and deposits. Full documentation of exhibits, electronic cataloguing and stockrooms are run complementary. Successive, comprehensive conservation of chosen, most valuable exhibits is carried out.
Keywords: Forest Culture Centre in Gołuchów, museum collections, museum documentation, preservation, library, book collection, seed husking, traditional beekeeping

Artykuł do pobrania/Download the article