Artykuł/Article 20 Artykuł/Article 20

Alicja Antonowicz

KONGRES MIĘDZYNARODOWEJ UNII LEŚNYCH ORGANIZACJI BADAWCZYCH W 125-LECIE JEJ POWSTANIA

S t r e s z c z e ni e

W dniach 18–22 września 2017 roku we Fryburgu Bryzgowijskim odbył się Kongres Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych – IUFRO, zorganizowany w 125-lecie jej powstania. Celem Kongresu zatytułowanego Łącząc lasy, naukę i ludzi było stworzenie platformy wymiany wiedzy naukowej w zakresie tematów związanych z leśnictwem. W sesji naukowej Edukacja leśna – konsekwencje interakcji: innowacje i programy zaprezentowano działalność Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Słowa kluczowe: IUFRO, kongres, edukacja leśna, Fryburg Bryzgowijski, Ośrodek Kultury Leśnej

INTERNATIONAL UNION OF FOREST RESEARCH ORGANIZATIONS,125TH ANNIVERSARY CONGRESS

S u m m a r y

Congress of the International Union of Forest Research Organizations IUFRO in the 125th anniversary of its foundation took place on 18–22 September 2017 in Freiburg. The aim of the Congress entitled Interconnecting Forests, Science and People was to provide a platform for the exchange of scientific knowledge across the full range of forest-related topics. In the scientific session entitled Forest education – the consequences of interaction: innovation and curricula, the activity of the Forest Culture Centre in Gołuchów was presented.

Keywords: IUFRO, congress, forest education, Freiburg, Forest Culture Centre

Artykuł do pobrania/Download the article