Artykuł/Article 6 Artykuł/Article 6

Tadeusz Janicki

LASY NA ZIEMIACH POLSKICH U PROGU NIEPODLEGŁOŚCI (1918–1924)

S t r e s z c z e n i e

Stan i obszar lasów w momencie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku był rezultatem wielowiekowej aktywności gospodarczej człowieka, której zasadniczym rezultatem była postępująca deforestacja tych ziem. Powyższy proces rozpoczął się we wczesnym średniowieczu, ale jego tempo wzrosło w XIX i na początku XX wieku, pod wpływem reform uwłaszczeniowych, industrializacji, urbanizacji i gospodarki rabunkowej w czasach wojen. Artykuł omawia proces deforestacji i charakter gospodarki leśnej w XIX wieku i podczas I wojny światowej, stan lasów u progu niepodległości, budowę polskiej administracji leśnej i jej działania oraz akty prawne wydane przez władze polskie począwszy od 1918 roku dotyczące ochrony lasów i gospodarki leśnej.

Słowa kluczowe: lasy polskie, serwituty, I wojna światowa, polska administracja leśna, ochrona lasów, danina lasowa
 

POLISH FORESTS AFTER REGAINING OF INDEPENDENCE (1918–1924)

S u m m a r y

The condition and the area of forests in the moment of regaining independence by Poland in 1918 was a result of centuries-old human economic activity, whose basic result was a progressive deforestation of these areas. The abovementioned process was continued in the 19th and the beginning of the 20th century influenced by enfranchising reforms, industrialization, urbanisation and wasteful exploitation in the times of wars. The article describes the process of deforestation and the characteristics of forestry economy in the 19th century and during WWI, the condition of forests on the verge of Polish independence, the development of Polish forest economy and its crucial actions and political decisions and legal acts issued by Polish authorities beginning in 1918, concerning the protection of forests and forest economy.

Keywords: Polish forests, easements, WWI, Polish forests administration, protection of forests, forest levy

Artykuł do pobrania/Download the article