Artykuł/Article 9 Artykuł/Article 9

Tadeusz Linkner

RAMOTY MYŚLIWSKIE WŁADYSŁAWA JANTY-POŁCZYŃSKIEGO

S t r e s z c z e n i e

Władysław Janta-Połczyński interesował się łowiectwem. Nieznane są jego utwory literackie. Najpierw biografia pisarza. Potem treść ramot. Następnie ich humor i ocena artyzmu. Na koniec znaczenie dla polskiej kultury i literatury.

Słowa kluczowe: biografia, ramota, tematyka ramot, humor

HUNTING RAMS BY WŁADYSŁAW JANTA-POŁCZYŃSKI

S u m m a r y

Władysław Janta-Połczyński was interested in hunting. His literary works are unknown. Here is the biography of the writer first. Then discuss the contents of the ramot. Then their humour and artistry evaluation. At the end, it is important for Polish culture and literature.

Keywords: biography, ramota, content, humour

Artykuł do pobrania/Download the article