Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Aleksandra Arndt

Z DĘBEM I LIPĄ PRZEZ STULECIA
S t r e s z c z e n i e
W artykule zaprezentowane zostały dwa wybrane gatunki drzew – dąb i lipa – w szerokim kontekście kulturowym, przy zastosowaniu perspektywy diachronicznej. Jako podstawowe obszary badań wzięto pod uwagę Śródziemnomorze grecko-rzymskie oraz tereny Słowiańszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem ziem polskich. Omówiono znaczenie dębu i lipy w charakterystycznych dla owych obszarów systemach religijnych (pogańskim oraz chrześcijańskim), wierzeniach ludowych i medycynie dawnych wieków. Całość inkrustowano cytatami z dzieł literackich.

Słowa kluczowe: dąb, lipa, historia, kultura, literatura
 

WITH OAK AND LINDEN FOR CENTURIES
S u m m a r y
The article presents two species of trees – oak and linden – in a broad cultural context, using a diachronic perspective. Greek-Roman Mediterranean and Slavic territories with particular emphasis on Polish lands were taken into account as the basic research areas. The importance of oak and linden in the religious systems (pagan and Christian), folk beliefs and medicine of the past centuries were discussed. The whole was inlaid with quotes from literary works.

Keywords: oak, linden, history, culture, literature

Artykuł do pobrania/Download the article