Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Michał Kazimierz Nowak

POLITYCZNE, PRAWNE I ORGANIZACYJNE UWARUNKOWANIA GOSPODARKI ŁOWIECKIEJ W LASACH PAŃSTWOWYCH NA PRZYKŁADZIE NADLEŚNICTWA PIŃCZÓW W LATACH 1945–2015, W ŚWIETLE ZACHOWANYCH ŹRÓDEŁ

S t r e s z c z e n i e

Korzystając ze źródeł, jakie zachowały się w archiwach państwowych, w Nadleśnictwie Pińczów, w zarządzie okręgowym PZŁ, kołach łowieckich i w zbiorach prywatnych, autor starał się ukazać cały szereg zależności, jakie istniały pomiędzy Lasami Państwowymi a gospodarką łowiecką w dość długim, bo siedemdziesięcioletnim okresie, w trakcie którego dochodziło do transformacji ustrojowych w Polsce. Na przykładzie jednostkowych zdarzeń, jakie zaistniały w historii Nadleśnictwa Pińczów, relacje pomiędzy łowiectwem a leśnictwem ukazane zostały na tle zmian następujących zarówno w Lasach Państwowych, jak i w Polskim Związku Łowieckim, który przez cały ten okres był podmiotem odpowiadającym za prowadzenie gospodarki łowieckiej w kraju. W artykule uwzględniona została także dynamika wynikająca z wydarzeń politycznych, które często miały decydujący wpływ na kierunek, w którym rozwijało się i leśnictwo, i łowiectwo. Opierając się na źródłach o charakterze regionalnym autor stara się pokazać nie tylko szerokie spektrum spraw, które pojawiały się na styku gospodarki łowieckiej i leśnictwa, ale również i ludzi zawsze będących podmiotami historii.

Słowa kluczowe: łowiectwo, leśnictwo, Lasy Państwowe, leśnicy, Nadleśnictwo Pińczów, Ministerstwo Leśnictwa, koła łowieckie, PZŁ, myśliwi, obwody łowieckie, szkody łowieckie, zwierzyna łowna

POLITICAL, LEGAL AND ORGANISATIONAL ASPECTS OF HUNTING MANAGEMENT IN THE STATE FORESTS WITH REFERENCE TO THE EXAMPLE OF THE PIŃCZÓW FOREST DISTRICT OVER THE YEARS 1945–2015 IN THE LIGHT OF AVAILABLE SOURCE DOCUMENTS

S u m m a r y

Referring to available sources from the state archives, the Pińczów Forest District (Poland), from the regional office of the Polish Hunting Association (PZŁ), hunting district groups and from private collections, the author made an attempt to define a diversity of relationships between the State Forests and the hunting management within a period of nearly 70 years, witnessing major political and economic transformations in Poland. Recalling certain events in the history of the Pińczów Forest District, the relationships between the hunting and forest management are shown in the context of restructuring and transformations both in The State Forests National Forest Holding and in the Polish Hunting Association, responsible for the hunting management in Poland over that entire period of time. The paper addresses the issues relating to the dynamics of political events which had a major bearing on the directions and trends in hunting and forestry. Basing on sources having a regional context, the authors attempts to show a broad spectrum of issues on the interface between the forest and hunting
management, recalling also people involved in this history.

Keywords: hunting, forestry, The State Forests National Forest Holding, hunters, Pińczów Forest District, Ministry of Forestry, hunters associations, hunting districts, damage caused by hunting, wild game

Artykuł do pobrania/Download the article