Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Alicja Antonowicz

DZIAŁ EDUKACJI I INFORMACJI OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE W 2018 ROKU

S t r e s z c z e n i e

Działania edukacyjne prowadzone w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2018 roku uwzględniały rozmaite formy zajęć i skierowane były do różnych grup wiekowych. Odbyły się cykliczne imprezy plenerowe, akcje ekologiczne oraz konkursy. W ciągu całego roku trwały zajęcia terenowe, muzealne i warsz-taty, organizowane zarówno w ramach jednodniowych pobytów w OKL, jak i kilkudniowych zielonych szkół. Ośrodek Kultury Leśnej czynnie uczestniczył w imprezach zewnętrznych, organizowanych w całym kraju. Odbiorcami działań edukacyjnych były dzieci, młodzież i dorośli, w tym grupy określane jako specja-listyczne: nauczyciele, leśnicy, studenci wydziałów leśnych z kraju i z zagranicy. W zakresie działalności wydawniczej w Ośrodku Kultury Leśnej przygotowa-ne zostały kolejne numery cyklicznych wydawnictw, nowe pozycje edukacyjne oraz wznowienia i dodruki. Wydano łącznie 2 tytuły czasopism, 3 książki, 5 bro-szur edukacyjnych, kalendarz edukacyjny i foldery informacyjne. Na bieżąco prowadzona była działalność promocyjna polegająca m.in. na współpracy z mediami. Część wydarzeń edukacyjnych oraz wydawnictw OKL została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-spodarki Wodnej w Poznaniu.

Słowa kluczowe: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, edukacja leśna, wydawnictwa

 

EDUCATION AND INFORMATION DEPARTMENT OF THE FOREST CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW IN 2018

S u m m a r y

Activities in the field of spreading forest knowledge conducted by the Educa-tion and Information Department of the Forest Culture Centre in Gołuchów in 2018 were taking into consideration various forms of teaching and was directed to various age groups. Cyclic open air events, festivals, educational actions and competitions happened. During the whole year they were lasting field and muse-um classes, also workshops, organized both within the confines of one-day stays in OKL, and of “green schools”. The Forest Culture Centre was participating ac-tively in events, organized by institutions brought together. Children, young and adult people, specialist groups: teachers, foresters, students of forest departments from the country and from abroad were recipients of educational action. The cyclic publishers, new educational positions and reissues were prepared in the field of the publishing activity of the Forest Culture Centre. In total 2 jour-nal titles, 3 books, 5 educational brochures, calendar and information folders were published. A promotional activity was based on, among others, on coop-eration with the media. A part of educational events and publications was co-fi-nanced by WFOŚiGW in Poznań.

Keywords: Forest Culture Centre in Gołuchów, forest education, publications

Artykuł do pobrania/Download the article