Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Konrad Bul

DZIAŁALNOŚĆ MUZEALNA W OŚRODKU KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE W 2018 ROKU

S t r e s z c z e n i e

W roku 2018 obchodziliśmy jubileusz 100-lecia odzyskania nieodległości. Z tej okazji w Ośrodku podjętych zostało szereg inicjatyw nawiązujących do tego wydarzenia. Wiodącym przedsięwzięciem była organizacja wystawy autorskiej Lasy w stulecie odzyskania niepodległości. To działanie i inne zaprezentowane w czasie Europejskich Dni Dziedzictwa zostały zauważone podczas 26. Gali Eu-ropejskich Dni Dziedzictwa, podczas której spośród 1900 uczestników przed-sięwzięcia działania Ośrodka zostały wyróżnione okolicznościowym dyplomem. W ciągu roku zorganizowano szereg wystaw czasowych, z których najważ-niejszą była wystawa XI Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Leśników, w którym udział wzięło 80 twórców, przedstawiając prawie 400 prac. Dział zorganizował dwie konferencje naukowe: międzynarodową – European Forest Network oraz krajową – Społeczna rola lasu i środowiska przyrodnicze-go. Konferencja organizowana wspólnie z Wydziałem Nauk Społecznych UAM w Poznaniu już w trakcie przygotowań wzbudziła spore zainteresowanie przy-rodników i ekologów. V Międzynarodowy Festiwal Kultury Leśnej i Łowieckiej – cykliczne wyda-rzenie tradycyjnie organizowane przez nadleśnictwa południowej Wielkopolski i samorządowców – zgromadziło prawie 1000 uczestników i obserwatorów. Rozpoczęto prace nad realizacją zadania: Modernizacja wystawy stałej „Spo-tkanie z lasem – ochrona przyrody”. Jego finalizacja przewidziana jest w roku 2019.

Słowa kluczowe: jubileusz, konferencja, wystawa, muzeum leśnictwa, Spotkanie z lasem, historia, niepodległość

 

MUSEUM ACTIVITY IN THE FOREST CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW IN 2018

S u m m a r y

In 2018, we celebrated the 100th anniversary of regaining independence. On this occasion, the Centre has taken a number of initiatives related to this event. The leading undertaking was the organization of the original exhibition Forest in the centenary of regaining independence. This and other activities presented during the European Heritage Days were noticed during the 26th Gala of the European Heritage Days, where out of 1,900 participants of the project – the Centre’s activities were honored with an occasional diploma. During the year, a series of temporary exhibitions were organized, where the most important was the exhibition of the 11th National Foresters’ Art Review, in which 80 authors took part, presenting nearly 400 projects. The department or-ganized two scientific conferences: the international – European Forest Network and the national – The civic role of the forest and the natural environment. The conference, organized jointly with the Faculty of Social Sciences of Adam Mick-iewicz University in Poznan, it aroused considerable interest of naturalists and ecologists during the preparations. The 5th International Festival of Forest and Hunting Culture is a cyclical event traditionally organized by the Forest Districts of south Greater Poland and local governments, which gathered nearly 1,000 participants and observers. The project began on the task: Modernization of the permanent exhibition Spotkanie z lasem – ochrona przyrody [Meeting with forest – nature protection]. The finalization of the project is scheduled for 2019.

Keywords: anniversary, conference, exhibition, forestry museum, Meeting with the forest, history, independence

Artykuł do pobrania/Download the article