Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Władysław Chałupka

ODBUDOWA STRUKTUR ADMINISTRACJI LEŚNEJ PO DRUGIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ W ŚWIETLE WSPOMNIEŃ FELIKSA OSIŃSKIEGO

S t r e s z c z e n i e

Artykuł nawiązuje do 75. rocznicy wznowienia działalności administracji la-sów państwowych w 1944 roku. W sierpniu tego roku powstała bowiem pierwsza dyrekcja lasów państwowych w Lublinie. Została ona utworzona przez zgroma-dzonych w tym mieście leśników, którzy w demokratycznym głosowaniu wybra-li Feliksa Osińskiego na jej dyrektora. Dyrekcja lubelska pełniła równocześnie funkcje pierwszej Naczelnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Główną częścią ar-tykułu są fragmenty wspomnień Feliksa Osińskiego, w których autor relacjonuje początkowe miesiące działalności obu dyrekcji od sierpnia do swego aresztowa-nia przez NKWD w listopadzie 1944 roku.

Słowa kluczowe: Feliks Osiński, historia leśnictwa w Polsce, dyrekcja lasów państwo-wych w Lublinie, odbudowa administracji leśnej w 1944 roku.

 

RECONSTRUCTING POLISH FOREST ADMINISTRATION IN 1944 IN THE LIGHT OF FELIKS OSIŃSKI’S MEMOIRES

S u m m a r y

The 75th anniversary of resuming activity by the Polish state forests adminis-tration is commemorated in 2019. In August 1944 a first state forest directorship was created in Lublin by a number of foresters staying in that city and Feliks Osi-ński was democratically elected by them as its first director. In this paper some excerpts of Feliks Osiński’s memoires are presented referring to the period from August to November 1944, when he was arrested by NKWD (the Soviet Secret Service) and sent to a Soviet gulag at Borowicze.

Keywords: Feliks Osiński, history of Polish State Forestry, forest state directorship in Lublin, reconstructing forest administration in 1944

Artykuł do pobrania/Download the article