Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Hubert Wański

ODRODZENIE WIELKOPOLSKIEGO ŁOWIECTWA W LATACH 1945–1959

S t r e s z c z e n i e

Po zakończeniu II wojny światowej i wprowadzeniu nowego systemu ustrojowego łowiectwo odbudowywano w oparciu o międzywojenne regulacje prawne. Czyniono to w warunkach kraju osadzonego w nowych granicach i zniszczonego wieloletnią okupacją. Myśliwi, którzy uprawiali łowiectwo przed 1939 rokiem, starali się tak kształtować odradzający się związek myśliwych, aby kontynuować osiągnięcia i wartości etyczne polskiego łowiectwa.
Przebieg powstawania kół łowieckich w Wielkopolsce w latach 1945–1956 odbywał się w warunkach zmian regulacji prawnych. Powstawały obwody łowieckie. Problemy ich zagospodarowania i użytkowania wymagały od myśliwych zorganizowanych w PZŁ i działających społecznie rozwiązywania wielu praktycznych zagadnień. Tym zabiegom nie sprzyjały trudności z uzyskaniem pozwoleń na broń. Konsekwentnie odbudowywano dobre relacje z rolnikami. W trudnych warunkach udawało się utrzymać porządek organizacyjny.
W tym okresie Wielkopolska Organizacja Łowiecka podjęła inicjatywę budowy Domu Łowieckiego. Nieprzerwanie prowadziła działalność informacyjną i szkoleniową oraz wydawała czasopisma i inne materiały edukacyjne. Skupiając uwagę na zadaniach statutowych związanych z gospodarką łowiecką i ochroną przyrody po przemianach dokonanych w Polsce po 1956 roku, myśliwi weszli w nowy okres historii. Ten rok można traktować jako cezurę między Polską powojenną, w której totalitarny system społeczno-gospodarczy był szczególnie dotkliwy a okresem nazywanym „odnową popaździernikową”.

Słowa kluczowe: wielkopolskie łowiectwo, prawo łowieckie, odbudowa organizacji, Dom Łowiecki
 

AFTER THE END OF WORLD WAR II AND THE INTRODUCTION OF A NEW SYSTEM OF CONSTITUTIONAL HUNTING RECONSTRUCTED BASED ON II REGULATIONS

S u m m a r y

This was done under the conditions of the country, which is rooted in the new limits and destroyed decades of occupation. Hunters who had hunting before 1939 were trying to shape so resurgent relationship hunters to continue and ethical values of the Polish hunting.
Process of the formation of hunting circles in Poland in the years 1945–1956 took place in terms of regulatory changes. Hunting circuits formed. Their use and problems require hunters in PZŁ and operating socially resolve many practical issues. This treatment is not conducive to difficulties in obtaining permits. Consistently reconstructed good relationships with farmers. In difficult conditions managed to keep order.
During this period, the Greater the Organization of Hunting has taken the initiative of building the hunting House. Continuously sought information activities and training and seemed to magazines and other educational materials. Focusing on statutory tasks related to hunting economy and nature protection after changes made in Poland after 1956, the hunters enter in a new period of history. This year can be considered as a caesura between the post-war Poland, where totalitarian socio-economic system was particularly acute, and the so-called „rehabilitation afteroctober”.

Keywords: greater hunting, hunting law, rebuilding the Organization, House Hunting

Artykuł do pobrania/Download the article