Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Jacek Wiewiorowski

„DO SERCA PRZYTUL...” – CZYLI DLACZEGO WARTO BYŁO MIEĆ PSA Z PERSPEKTYWY RZYMIAN (I NIE TYLKO)

S t r e s z c z e n i e

Tekst omawia na przykładzie wybranych źródeł antycznych, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł prawniczych, rolę psa w życiu starożytnych Rzymian. Autor wskazuje, że niezależnie od różnic kulturowych między pogańskim Rzymem a współczesnością uniwersalizm części z ról pełnionych przez psa w życiu Rzymian jest pokłosiem wczesnego udomowienia tych zwierząt przez człowieka. W swoim wywodzie odwołuje się do najnowszych koncepcji na temat datowania i mechanizmów domestykacji psa, dystansując się od teorii popularyzowanej przez Pat Shipman, sugerującej że sojusz między psem a przodkami współczesnych ludzi przyczynił się do wyginięcia naszego kuzyna – neandertalczyka.

Słowa kluczowe: pies, Rzym, prawo rzymskie, ewolucja, udomowienie
 

„THE HEART HUG…” – WHY IT WAS WORTHY TO HAVE A DOG ACCORDING TO THE ROMANS (AND NOT ONLY)

S u m m a r y

Text discusses the role of dog in the life on ancient Romans in the light of selected sources, especially the legal ones. Author underlines that despite cultural differences the universality of some attitudes of pagan Romans toward the dogs are rooted in the fact that the dogs were the earliest domesticated animals by humans. The last discoveries concerning the mechanism and the time of the dog’s domestication are disputed too, rejecting the Pat Shipman’ theory that the alliance between the dogs and modern humans led to Neanderthals’ extinction.

Keywords: dog, Rome, Roman law, evolution, domestication

Artykuł do pobrania/Download the article