Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Władysław Chałupka, Jerzy Modrzyński

DOC. DR HABIL. TADEUSZ PUCHALSKI – LEŚNIK, MYŚLIWY, WIOLONCZELISTA (1901–1979)

S t r e s z c z e n i e

W artykule przedstawiono zarys biografii doc. dr. habil. Tadeusza Puchalskiego, wybitnego naukowca i dydaktyka, specjalisty w zakresie hodowli lasu. Absolwent Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego, pracownik w lasach Dóbr Żywieckich Habsburgów, w 1937 r. uzyskał stopień doktora hodowli lasu na macierzystej uczelni. W czasie wojny zarządzał lasami Potockich w Rymanowie-Zdroju, a po wojnie znalazł zatrudnienie na stanowisku nadleśniczego w Kórniku w upaństwowionych lasach dawnej Fundacji Zakłady Kórnickie. W 1950 roku podjął pracę naukową na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego, a później Wyższej Szkoły Rolniczej, gdzie zorganizował od podstaw Katedrę Ogólnej Hodowli Lasu, którą kierował przez 20 lat. Był autorem cenionych skryptów i podręczników w dziedzinie ogólnej hodowli lasu i wybitnym specjalistą w zakresie rębni. Pasjonował się łowiectwem, był także człowiekiem o głębokiej wrażliwości na estetykę lasu i wielkim miłośnikiem muzyki poważnej, którą uprawiał jako znakomity koncertujący wiolonczelista. Doc. Tadeusz Puchalski zmarł 10 lutego 1979 roku i został pochowany na Cmentarzu Junikowskimw Poznaniu.


Słowa kluczowe: Tadeusz Puchalski, Wydział Leśny w Poznaniu, historia leśnictwa
w Polsce, Dobra Żywieckie, hodowla lasu, myślistwo


DOC. DR HABIL. TADEUSZ PUCHALSKI – FORESTER, HUNTER AND CELLIST (1901–1979)

S u m m a r y

The paper presents information on the life and work of doc. dr. habil. Tadeusz Puchalski, an eminent Polish forest scientist. Born in Kraków in 1901 he graduated in 1924 from the Agriculture-Forestry Faculty of the Poznań University. From 1924 till 1940 he was engaged as a forester in the Żywiec Estate owned by archduke Karol Habsburg. In 1937 he obtained a PhD from Poznań Uniwersity. From1940 till 1945 he was employed as a forest manager in Rymanów Zdrój, and after World War II he took the position of forest manager in state Forestry District Kórnik. In 1950 he took up a position as professor at the Forest Faculty in Poznań where he organized a new Chair of Ecological Basis for Silviculture, which he supervised till his retirement in 1970. He wrote many esteemed handbooks on silviculture for students and foresters. He was also a well-known expert on game shooting and the theory of shooting. Besides his profession he was very well educated in classical music playing the cello also in public performances. Doc. Tadeusz Puchalski passed away on February 10th 1979 in Poznań and was buried in a family grave at the Poznań-Junikowo cemetery.
 

Keywords: Tadeusz Puchalski, Forest Faculty in Poznań, history of Polish forestry, Żywiec Estate, silviculture, game shooting

Artykuł do pobrania/Download the article