Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Takayoshi Koike, Yasushi Shoji, Shigeru Uemura, Hideaki Shibata

CONSERVATION OF THE MIXED CONIFER-BROADLEAF FORESTS OF HOKKAIDO UNIVERSITY FORESTS IN NORTHERN JAPAN FOR EDUCATIONAL DEVELOPMENT

S u m m a r y

We have carried out several forestry and ecological studies on the regeneration mechanism of mixed conifer-deciduous broadleaf forests in Hokkaido University Forests (HUF), northern Japan to conserve natural resources as well as for education
in forestry and environmental science. The principal idea of subject „Forest Aesthetic”
has been discussed when we would make any types of forestry use decision, especially in harvesting timber from HUF for the financial benefit of the university. We reviewed several studies on the mixed forests of HUF that concerned ecosystem and catchment management as a part of sustainability. Forestry Sections of HUF have been damaged by over cutting for timber production, typhoons and forest fires, and
are being rehabilitated. During this process, we are trying to make lecture courses related to the growth characteristics of representative tree species under changing environments. Based on our forestry practices on woodland ecosystem studies, we have developed a new educational system for Japanese and overseas’ students that includes the new subject of „Field Science” on forest ecosystem management.

Keywords: Sustainable management, forest aesthetic, mixed conifer-broadleaf forests, catchment and river basin, educational development

OCHRONA IGLASTO-LIŚCIASTYCH LASÓW MIESZANYCH UNIWERSYTETU HOKKAIDO W PÓŁNOCNEJ JAPONII DLA ROZWOJU EDUKACJI

S t r e s z c z e n i e

Przeprowadziliśmy kilka leśnych i ekologicznych prac badawczych poświęconych mechanizmowi regeneracji iglasto-liściastego lasu mieszanego w Lasach Uniwersytetu
Hokkaido (HUF), w północnej Japonii. Celem prac była ochrona naturalnych zasobów, jak również edukacja w zakresie leśnictwa i nauki o środowisku. Zasadnicze idee „estetyki lasu” są podejmowane przy każdej decyzji dotyczącej użytkowania lasu, szczególnie pozyskania drewna z HUF w celu uzyskania przychodów przez uniwersytet. Dokonaliśmy przeglądu literatury poświęconej lasom mieszanym HUF, która dotyczyła zarządzania ekosystemem i zasobami wodnymi jako składnikami zrównoważonego rozwoju. Lasy HUF zostały uszkodzone przez nadmierne cięcia, tajfuny i pożary, a obecnie są odtwarzane. W czasie tego procesu przygotowujemy kursy wykładowe dotyczące charakterystyki najważniejszych gatunków drzew poddanych wpływom zmieniającego się środowiska. Na podstawie naszej praktyki i badań w ekosystemach leśnych rozwinęliśmy nowy program edukacyjny dla japońskich i zagranicznych studentów, który zawiera nowe zagadnienia realizowane w terenie dotyczące urządzenia ekosystemu leśnego.

Słowa kluczowe: trwałe i zrównoważone zarządzanie, estetyka lasu, iglasto-liściaste, lasy mieszane, zasoby wodne i dorzecze, rozwój edukacyjny

Artykuł do pobrania/Download the article