Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Marek Nowak

LEŚNA RZECZPOSPOLITA KORPORANCKA

S t r e s z c z e n i e

Pierwsze organizacje studenckie (nacje) zawiązywane były w średniowieczu przy uniwersytetach na terenach Europy Środkowej i Zachodniej. Z czasem nacje zaczęły ewoluować tak, że w XIX wieku ostatecznie osiągnęły niezmienną do dziś strukturę korporacji akademickich. Na ten wiek datuje się również powstanie pierwszych polskich korporacji studenckich. Celem tych zrzeszeń było podnoszenie poziomu edukacji, aktywności życia społecznego oraz kultury swych członków i przygotowanie ich tym samym do stanowisk, które mieli pełnić po ukończeniu studiów. Wśród polskich korporantów około 3% stanowiła grupa studentów leśnictwa. Głównym ich celem było szerzenie oświaty wśród społeczeństwa oraz podnoszenie kultury rolnej, leśnej i łowieckiej na terenach Rzeczpospolitej Polskiej. Powstały również dwie typowo „leśne" korporacje: Silvania we Lwowie oraz Demetria w Poznaniu. Podczas wojny grupa ta wzorowo spełniła swój patriotyczny obowiązek, płacąc za to często najwyższą cenę. Na polu chwały poległo ponad 70 korporantów leśników. Po II wojnie światowej działalność tych zrzeszeń była zakazana, organizacje te zaczęły odradzać się po roku
1990, lecz żadna z „leśnych" korporacji nie wznowiła swej działalności pomimo usilnych starań przedwojennych korporantów.

 

Słowa kluczowe: korporacja akademicka, studenci leśnictwa, organizacja studencka
Demetria, Silvania

WOODSMEN IN POLISH STUDENT FRATERNITIES

S u m m a r y

The first student organizations (Natios) have been established in the Middle Ages at the universities in western and central Europe. Throughout the time, the structure of these organization began to develop to achieve its today's form of students corporations (fraternities) in XIX century. During that time also first Polish student corporations came to existence. The main goal of corporations was to increase the level of education among its members and develop their social and cultural live in order to prepare the students for professional carriers after they graduate from university. Forestry students constituted about 3% of all Polish corporants (members of student corporations). Forestry students united in corporations in order to spread the education among wider society and to increase the level culture in the fields of agriculture, forestry and hunting on the territory of Rzeczpospolita Polska. In the 1920s two essentially "forestry" corporations were established in Poland: Silvania in Lwow and Demetria in Poznan. During World War Two members of these corporations, among other corporants, fulfilled their patriotic duty very often paying the higher price. More than 70 members of forestry corporations died in glory. After the World War Two,
during the Communist occupation, formal activity of corporations was forbidden. Many corporations resumed their activity but none of the forestry corporations was restored, despite the efforts of their prewar members.

Key words: student corporations, students of Forestry Faculty, student organizations, Demetria, Silvania

Artykuł do pobrania/Download the article