Web Content Display Web Content Display

Spis treści

ZASOBY HISTORYCZNE I KULTUROWE LEŚNICTWA
ORAZ ŚRODOWISKA LEŚNEGO

1. Edyta Bątkiewicz, Zakopiańskie lasy Władysława Zamoyskiego
2. Bernd Bendix, Hans Carl von Carlowitz Sylvicultura oeconomica
3. Władysław Chałupka, Najstarsze polskie podręczniki leśnictwa w zaborze pruskim na tle XIX-wiecznej polskojęzycznej literatury leśnej
4. Małgorzata Chmielarz, Ochrona drzew w Egipcie bizantyńskim
5. Andrzej Grzywacz, Adam Loret (1884–1940(?)) pierwszy dyrektor naczelny Lasów Państwowych
6. Kazimierz Ilski, Drewno w Taryfie cen maksymalnych Dioklecjana
7. Agnieszka Jakuboszczak, Kobiecą ręką. Osiemnastowieczne zespoły ogrodowo-parkowe na przykładzie majątku kórnickiego Teofi li z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej
8. Tadeusz Janicki, Problem zalesiania nieużytków w działalności Wielkopolskiej Izby Rolniczej (1919–1939)
9. Mariusz Jaśkowiak, Gospodarka leśna w prasie zielonogórskiej po II wojnie światowej
10. Tomasz Jaworski, Pamięć zaklęta w lesie
11. Tomasz Kargol, Lasy jako przedmiot sporów społeczno-gospodarczych na ziemiach polskich w XIX i XX wieku
12. Aili-Tuulia Korteniemi, Tommy Chan, Yuko Shimizu and Takayoshi Koike, Rola estetyki lasu w drzewostanach brzozy białej wraz ze zmieniającym się środowiskiem produkcyjnym
13. Anna Kotłowska, Sosna w literaturze greckiej
14. Jarosław Krawczyk, Walery Wróblewski – leśnik. Bohater powstania styczniowego
15. Roman Macyra, Ludzie wokół lasu. O przemijaniu
16. Edward Marszałek, Udział leśników w powojennym zagospodarowaniu Bieszczadów
17. Ks. kan. Wiktor Ojrzyński, Adam Kozłowiecki, członek Polskiego Towarzystwa Leśnego
18. Justyna Rogińska, Las splamiony piętnem pogańskiej zmysłowości
19. Krzysztof Ślusarek, Rola gospodarcza lasów w dobrach ziemskich w Galicji w XIX wieku


KRONIKA OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE
20. Jerzy Adamczewski, Dział Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów Muzealnych Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2013 roku
21. Konrad Bul, Działalność muzealna Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2013 roku
22. Barbara Czołnik, Działalność edukacyjna w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie
w 2013 roku

23. Stanisław Czołnik, Park-arboretum i Pokazowa Zagroda Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2013 roku
24. Joanna Zalejska-Niczyporuk, Konkursy zorganizowane przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2013 roku


CONTENTS
1. Edyta Bątkiewicz, Władysław Zamoyski's forests in Zakopane
2. Bernd Bendix, Hans Carl von Carlowitz Sylvicultura oeconomica
3. Władysław Chałupka, The oldest Polish forestry handbooks in Prussian sector of annexed Poland against the background of 19th century Polish language forestry literature
4. Małgorzata Chmielarz, Protection of trees in Byzantine Egypt
5. Andrzej Grzywacz, Adam Loret (1884–c. 1940). Th e fi rst director-general of the State Forests
6. Kazimierz Ilski, Wood in Diocletian's Edict of maximum prices
7. Agnieszka Jakuboszczak, With faminine hand. Gardens of 18th century on the example of the Kórnik property owned by Teofi la Szołdrska Potulicka nee Działyńska
8. Tadeusz Janicki, Problem of wastelands' aff orestation in activity of Wielkopolska Agricultural Chamber (1919–1939)
9. Mariusz Jaśkowiak, Forest economy in Zielona Góra press aft er the World War II
10. Tomasz Jaworski, Magic memory charmed in the forest
11. Tomasz Kargol, Forest as the subject matter of social and economic disputes in Poland in 19th and 20th century
12. Aili-Tuulia Korteniemi, Tommy Chan, Yuko Shimizu and Takayoshi Koike
A role of forest aesthetics in white birch stands in changing production
environment

13. Anna Kotłowska, Pine in the Greek literature
14. Jarosław Krawczyk, Walery Wróblewski – forester. Hero of the January Uprising
15. Roman Macyra, People around the forest. About going by
16. Edward Marszałek, Foresters' participation in postwar development of Bieszczady
Mountains Region

17. Ks. kan. Wiktor Ojrzyński, Adam Kozłowiecki, member of the Polish Forest Society
18. Justyna Rogińska, Forest stained with the pagan sensuality
19. Krzysztof Ślusarek, The economic role of forests in the landed estate of Galicja
in the 19th century

CHRONICLE OF THE FOREST CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW
20. Jerzy Adamczewski, Department of Cataloguing and Gathering Museum Collections
of the Forest Culture Centre in 2013

21. Konrad Bul, Museum activity in the Forest Culture Centre in Gołuchów in 2013
22. Barbara Czołnik, Educational activity in the Forest Culture Centre in Gołuchów in 2013
23. Stanisław Czołnik, The Park-arboretum and the Model Animal Pen of the Forest Culture Centre in Gołuchów in 2013
24. Joanna Zalejska-Niczyporuk, Competitions organized by the Forest Culture Centre in Gołuchów in 2013