Web Content Display Web Content Display

Magda Skowronek

ABSOLWENTKI WYDZIAŁÓW LEŚNYCH W POLSCE W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM I NA POCZĄTKU LAT POWOJENNYCH

S t r e s z c z e n i e

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku na trzech uczelniach powstały wydziały kształcące przyszłych leśników. W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Wydział Leśny, na Politechnice Lwowskiej – Wydział Rolniczo-Lasowy oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Rolniczo-Leśny.
Były to najstarsze uczelnie rolnicze w Polsce z wieloma tradycjami, z których wyszło wielu zdolnych i utalentowanych absolwentów, mających ogromny wpływ na ówczesne leśnictwo. Zawód leśnika w dwudziestoleciu międzywojennym kojarzył się z męską profesją. Nieliczne grono kobiet podejmowało studia na wydziałach leśnych. Mimo wielu przeszkód na swojej drodze, nie poddawały się i uzyskiwały dyplomy inżyniera leśnictwa.
Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w latach międzywojennych ukończyły łącznie 772 osoby, z czego tylko cztery kobiety (piąta uzyskała dyplom w 1945 roku). Stanowiły one zaledwie 0,5% absolwentów. W tym samym czasie Wydział Rolniczo-Leśny Uniwersytetu w Poznaniu ukończyło 669 osób, w tym tylko jedna kobieta, choć informacje o niej są sprzeczne. Na Wydziale Rolniczo-Lasowym Politechniki Lwowskiej kobiet w tym czasie, w gronie 565 absolwentów, nie było wcale.

Słowa kluczowe: dwudziestolecie międzywojenne, wydział leśny, studentki leśnictwa, kobiety, leśnictwo
 

WOMEN GRADUATED FROM THE POLISH FACULTIES OF FORESTRY IN THE INTERWAR PERIOD AND EARLY POST-WAR YEARS

S u m m a r y

After regaining independence in 1918, departments which future foresters were established at three Polish universities: the Warsaw University of Life Sciences (Faculty of Forestry), Lwów Polytechnic (Agriculture and Forestry Faculty) and Poznań University (Agriculture and Forestry Faculty).
Those were the oldest agricultural universities in Poland with many traditions, which educated many talented students, who after graduating had huge impact on the future of the Polish forestry. In the interwar period the profession of a forester was occupied by males. Only a very small group of women undertook studies at forestry faculties but despite many obstacles on their way, only few of them obtained forestry engineer diplomas.
In the interwar period 772 people in total graduated from The Forestry Faculty of the Warsaw University of Life Sciences in Warsaw and only 4 of them were women. It is only 0.5% of all graduates. At the same time, at the Faculty of Agriculture and Forestry 669 people graduated from University in Poznań, of which only one was a woman, although information about her is contradictory. At the Faculty of Agriculture and Forestry of the Lwów Polytechnic there were no women among 565 graduates.

Keywords: interwar period, Faculty of Forestry, female students, women, forestry

Artykuł do pobrania/Download the article