Web Content Display Web Content Display

Paula Trzaskawka

NAZWY WYBRANYCH ZAWODÓW LEŚNYCH – KRÓTKIE BADANIE DIACHRONICZNE
S t r e s z c z e n i e
Celem artykułu jest analiza diachroniczna nazw zawodów leśnych w języku polskim. Jako metody badawcze zastosowano porównanie terminów ze słowników wileńskiego, Lindego oraz obecne znaczenie słownikowe i ogólne, a także obserwację empiryczną. Materiał badawczy obejmuje Polski Dziennik Ustaw dotyczący nazw zawodów i inne powiązane dokumenty, np. rozporządzenie ISCO-08. Autorka skupiła się również na rozróżnieniu nazw zawodów w języku polskim ze względu na rodzaje – męski oraz żeński. Analizowany materiał wykazał, że nazwy zawodów leśnych zmieniły się znacząco na przestrzeni lat. Nazwa leśniczy jest powszechna, jednak uprzednio funkcjonowała nazwa gajewnik czy gajowy. Nastąpiły też przesunięcia semantyczne niektórych nazw. Autorka
wybrała ten temat, aby podjąć analizę diachroniczną zawodów leśnych i ukazać, jakie zmiany językowe dokonały się na przestrzeni lat.

Słowa kluczowe: zawody leśne, nazwy zawodów, rodzaj żeński i męski, badania diachroniczne


NAMES OF SELECTED FOREST PROFESSIONS – A SHORT
DIACHRONIC ANALYSIS

S u m m a r y
The aim of this paper is a diachronic analysis of names of forest professions in Polish. The comparison of terms from the Vilnius and Linde dictionaries as well as the current meanings found in dictionaries and general meanings and empirical observation – as research methods – have been applied. The research material includes the Polish Journal of Laws regarding the names of the professions and other related documents, e.g. Regulation ISCO-08. The author also focused on distinguishing the names of professions in Polish by gender type – male and female. The analysed material showed that the names of forest professions have changed significantly over the years. The name “leśniczy” (En. forester) is common, but previously the name “gajewnik” or “gajowy” was used. Also, the analysed material showed that there were semantic shifts of some names. The author chose this topic to undertake a diachronic analysis of forest professions and show what language changes have occurred over the years.

Keywords: forest professions, professions names, male and female gender, diachronic analysis

Artykuł do pobrania/Download the article