Web Content Display Web Content Display

Artykuł 18

Ryszard Mrian Wagner

WYSTAWA ŁOWIECTWO W ZBIORACH GRAFIKI RYSZARDA M. WAGNERA W OŚRODKU KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE
S t r e s z c z e n i e
W dniu 3 września 2020 roku w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie nastąpiło otwarcie wystawy, mającej trwać do 15 listopada tegoż roku, zatytułowanej Łowiectwo w zbiorach grafiki Ryszarda M. Wagnera. Myślą przewodnią organizatorów wystawienniczego przedsięwzięcia było ukazanie kulturotwórczej roli łowiectwa w rozwoju człowieka, jego urzekającego uroku i piękna oraz kreatywnej, przebogatej wyobraźni i mistrzostwa warsztatowego twórców prac. Poprzez dzieła graficzne zamierzano ukazać największe osiągnięcia intelektu ludzkiego – począwszy od antycznej mitologii greckiej z łowiectwem w tle oraz dorobku starożytnej judaistycznej kultury – przypowieści biblijnej z Księgi Rodzaju z Ezawem wracającym z polowania do ojca. Z europejskiego dorobku kulturowego średniowiecza przybliżono głębokie etyczno-moralne przesłanie zawarte w średniowiecznej legendzie o cudownym zdarzeniu w łowisku z udziałem łowcy Huberta z królewskiego rodu Merowingów. Następnie za pośrednictwem wybranych dzieł przedstawiono całokształt kulturowego i artystycznego dorobku łowiectwa w epokach renesansu i baroku – z silnym zaakcentowaniem poloników autorstwa znakomitych zachodnioeuropejskich twórców grafiki.
Słowa kluczowe: historia łowiectwa, kultura europejska, grafika


THE EXHIBITION AT THE FOREST CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW ENTITLED HUNTING IN RYSZARD M. WAGNER COLLECTION OF ENGRAVINGS
S u m m a r y
On September 3, 2020, an exhibition was opened at the Forest Culture Centre in Gołuchów and lasted until 15 November of that year entitled Hunting in Ryszard M. Wagner Collection of Engravings. The organizers’ idea behind the exhibition was to show the culture-forming role of hunting in the human development, its captivating charm and beauty, and its creative, rich imagination, as well as the craftsmanship of the authors of works. Through engravings, it is possible to show the greatest achievements of the human intellect – like in the ancient Greek mythology, where the motif of hunting was often present in the background, or the ancient Judaic culture – e.g., through a biblical story found in the Book of Genesis, presenting Esau, returning from hunting to his father. The European cultural heritage of the Middle Ages presents the deep ethical and moral message contained in the medieval legend about a miraculous event at the hunting involving the hunter, Merovingian noble, Saint Hubert. Through selected works, one may show all the cultural and artistic achievements of hunting in the following periods: Renaissance, Mannerism and Baroque – with a strong emphasis on the polonicas by outstanding Western European artists.
Keywords: history of hunting, European culture, engravings

Artykuł do pobrania/Download the article