Web Content Display Web Content Display

Anna Cysewska-Sobusiak

ALOJZY CYSEWSKI – LEŚNIK Z POWOŁANIA

S t r e s z c z e n i e

Autorka artykułu, która jest córką Alojzego Cysewskiego, zaprezentowała wy-brane fakty z zawodowego i prywatnego życia swego ojca – polskiego leśnika z po-wołania. Artykuł został ukończony w dniu 12 marca 2019 roku, a więc w 57. roczni-cę śmierci Alojzego Cysewskiego, który zapisał się we wdzięcznej pamięci swych

bliskich, przyjaciół i współpracowników. Wszystkie fotografie oraz cytowane listy pochodzą ze zbiorów rodzinnych zgromadzonych przez Annę Cysewską-Sobusiak.

Słowa kluczowe: Alojzy Cysewski, powołanie do leśnictwa, lata działalności 1922–1962

 

ALOJZY CYSEWSKI – A BORN FORESTER

S u m m a r y

In this paper, the daughter of Alojzy Cysewski presents some selected facts from the professional and private life of her father – a born polish forester. The paper has been finished on March 12, 2019, i.e. on 57th anniversary of the death of Alojzy Cysewski who was signed up in grateful memory of his family, friends and co-workers. All pictures and cited letters are from sets of family documents gathered by Anna Cysewska-Sobusiak.

Keywords: Alojzy Cysewski, birth to forestry, activity years 1922 to 1962

Artykuł do pobrania/Download the article