Web Content Display Web Content Display

Krzysztof Główczyński

NA POGRANICZU ZABORÓW PRUSKIEGO I ROSYJSKIEGO:
Z KART HISTORII NADLEŚNICTWA LIDZBARK

S t r e s z c z e n i e
Tereny obecnego Nadleśnictwa Lidzbark położone są na dawnej Ziemi Sasińskiej zamieszkanej przez Prusów. Początkowo lasy stanowiły własność plemion na zasadzie współwłasności wioskowej. Według różnych źródeł przyjmuje się, że lesistość tych terenów za czasów pierwszych osiedleńców wynosiła około 80%. Nadleśnictwo Lidzbark (Lautenburg) powstało w roku 1873 jako Nadleśnictwo Królewskie. Obszar ten w wyniku pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku znalazł się w granicach Prus. Na południu nadleśnictwa, w jego obecnym zasięgu, przebiega ze wschodu na zachód granica istniejąca prawie 150 lat pomiędzy Księstwem Warszawskim (Królestwem Polskim) oraz z północy na południe Prusami: Wschodnimi i Zachodnimi.

Słowa kluczowe: gospodarka leśna, Prusy Zachodnie – historia, leśnictwo, Prusy Zachodnie – historia, obrót drewnem, Prusy Zachodnie – historia, pogranicze, Nadleśnictwo Królewskie

ON THE PRUSSIAN AND RUSSIAN BORDER: FROM THE HISTORICAL ARCHIVES OF THE DISTRICT OF LIDZBARK FOREST
S u m m a r y
The area of the current Lidzbark Forestry Management District is located
within the old Sasińska Land inhabited by the Prussians. Initially the forests were the property of tribes on village co-ownership basis. According to various sources it is assumed that forestation rate at the time of first settlements at about 80%. The Lidzbark (Lautenburg) Forestry Management District was established in 1873 as a Royal Forestry Management District. As a result of the first partition of Poland in 1772 found itself within the borders of Prussia. Two old borders run within the southern part of the Forestry Management District: from west to east the border with the Duchy of Warsaw (the Kingdom of Poland) that was present for almost 150 years and from north to south the border between East and West Prussia.

Keywords: forest economy, West Prussia – history – forestry, wood trade, border

Artykuł do pobrania/Download the article