Web Content Display Web Content Display

Artykuł 5

Andrzej Grzywacz
Instytut Nauk Leśnych SGGW, Warszawa

INICJATYWA UTWORZENIA I DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA LEŚNEGO CZASOPISMA NAUKOWEGO „SYLWAN” W POCZĄTKOWYM OKRESIE JEGO FUNKCJONOWANIA (1820–1858)
S t r e s z c z e n i e
Z okazji jubileuszu 200-lecia najstarszego na świecie leśnego czasopisma naukowego przypomniano jego inicjatorów, pierwszych redaktorów i autorów artykułów. Ukazano tło historyczne tego okresu, w którym Polska była pod zaborem Rosji, Austrii i Prus, pozbawiona niepodległości a mimo to po kongresie wiedeńskim (1815) nastąpiło duże ożywienie społeczne, w tym utworzenie po raz pierwszy dobrze zorganizowanej, nowoczesnej służby w lasach państwowych. Z powodu braku fachowej literatury „Sylwan” z artykułami pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego i Szczególnej Szkoły Leśnictwa (1816–1832) oraz leśników praktyków znacząco wpływał na poziom i kształt ówczesnego leśnictwa. Przedstawiono sylwetki 5 redaktorów oraz 18 najbardziej zasłużonych autorów publikacji. W ciągu początkowych 39 lat działalności wydawniczej ukazały się 34 roczniki „Sylwana”, zawierające 461 pozycji bibliograficznych, na ponad 13,6 tys. stronach druku. Było to czasopismo bogato ilustrowane, o nakładzie ponad 350 egzemplarzy, prenumerowane przez służbę leśną i właścicieli lasów. „Sylwan” był wydawany zawsze po polsku, integrując leśników w rozbitym, podzielonym na 3 części państwie.
Słowa kluczowe: historia wydawnicza „Sylwana”, pionierzy polskiego leśnictwa, pierwsze naukowe publikacje o gospodarstwie leśnym, Ludwik Plater, Juliusz Brinken, Franciszek Cielecki, Kazimierz Glinka-Janczewski


ESTABLISHMENT AND PUBLISHING ACTIVITIES OF THE FOREST SCIENTIFIC MAGAZINE “SYLWAN” IN ITS INITIAL LIFE (1820–1858)
S u m m a r y
On the occasion of the 200th anniversary of the oldest forest scientific magazine in the world, the initiators of its establishment, first editors and authors of articles were remembered. There was presented a historical background of this period: Poland was under the Russian, Austrian and Prussian partition, deprived of independence and yet after the Vienna congress (1815), a major social revival took place, including the creation for the first time of a well-organized, modern service in state forests. Due to the lack of professional literature, “Sylwan”, in which the articles of researchers from the University of Warsaw and the Special Forestry School (1816–1832) and the foresters-practitioners were included, had a significant influence on the level and shape of the forestry system at that time. The profiles of 5 editors and 18 most deserved authors of publications have been presented. During the initial 39 years of “Sylwan” magazine publishing activity, 34 yearbooks containing 461 bibliographic entries appeared on more than 13.6 thousand print pages. It was a richly illustrated magazine, with more than 350 copies published, and subscribed by forest services and forest owners. “Sylwan” magazine was always published in Polish language, integrating the foresters in a broken country, divided into 3 parts.
Keywords: publishing history of “Sylwan”, pioneers of Polish forestry, first scientific publications on forest farm, Ludwik Plater, Juliusz Brinken, Franciszek Cielecki, Kazimierz Glinka-Janczewski

Artykuł do pobrania/Download the article