Web Content Display Web Content Display

Artykuł 6

Dariusz J. Gwiazdowicz, Aleksandra Matulewska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ŚMIERCIONOŚNE PRAWA I ŚMIERCIONOŚNA EDUKACJA. SOWIECKIE LUDOBÓJSTWO POLSKICH LEŚNIKÓW ORAZ PIĘĆ DEKAD INFODEMII – STUDIUM PRZYPADKU
S t r e s z c z e n i e
Ludobójstwo i ludobójstwo kulturowe jako część procesu eksterminacji narodu lub grupy etnicznej nie są dobrze zdefiniowanymi pojęciami i ich znaczenie jest rozumiane intuicyjnie. Gdy wkracza prawo, wraca się do kwestii zdefiniowania tych terminów. Niemniej jednak naród polski został uznany za poddany ludobójstwu, w tym kulturowemu, w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy i Związek Radziecki. Artykuł koncentruje się na ludobójstwie jednej grupy Polaków, czyli leśników. Dowody martyrologiczne świadczą o tym, że leśnicy byli grupą zawodową, która z różnych powodów była prześladowana przez okupanta. Badania przeprowadzone w tym zakresie przez Lasy Państwowe w Polsce wykazały, że ponad 20% przedwojennej kadry straciło życie. Leśnicy byli zabijani przez okupantów niemieckich i sowieckich, a także ukraińskich nacjonalistów z Ukraińskiej Powstańczej Armii. Na wschodzie Polski leśnicy i ich rodziny byli deportowani i wysyłani do różnych obozów pracy i zagłady, m.in. na Syberii. Celem artykułu jest przedstawienie skali ludobójstwa ze szczególnym uwzględnieniem ludobójstwa w odniesieniu do leśników. Główną metodą badawczą była analiza literatury przedmiotu i materiałów źródłowych. Teza postawiona przez autorów mówi, że leśnicy ze względu na swoje wykształcenie, umiejętności praktyczne i wiedzę okazali się grupą szczególnie narażoną i celowo poddawaną eksterminacji.
Słowa kluczowe: ludobójstwo, leśnicy, ludobójstwo leśników, eksterminacja grup zawodowych, ludobójstwo a prawo

LETHAL LAWS AND LETHAL EDUCATION. A CASE STUDY OF SOVIET GENOCIDE AGAINST POLISH FORESTERS AND FIVE DECADES OF INFODEMIC
S u m m a r y
Genocide and cultural genocide as a part of nation or ethnic group extermination process are not well defined concepts. Their meaning is understood intuitively. When law intervenes, the issue of defining those terms comes back. Nevertheless, the Polish nation has been recognized as subjected to genocide activities including cultural genocide ones during the Second World War by the Nazi Germany and Soviet Union. The paper focuses on the genocide of one group of Poles that is to say foresters. The martyrologic evidence proves that foresters were an occupation group which for a variety of reasons suffered most. The research carried out in this respect by the National Forests in Poland revealed that over 20% of pre-war staff of the institution actually lost their lives. They were killed by the German and Soviet occupiers, as well as Ukrainian nationalists from Ukrainian Insurgent Army. In the eastern parts of Poland foresters and their families were deported and sent to various labour and extermination camps e.g. in Siberia. The aim of the paper is to present the scale of genocide with the main emphasis genocide in respect to foresters. The main research method included the analysis of pertinent literature and source materials. The thesis put forward by the authors is that foresters due to their education, practical skills and insight knowledge turned out to be the group especially vulnerable and subjected to extermination on purpose.
Keywords: genocide, foresters, genocide of foresters, extermination of professionals, genocide and law

Artykuł do pobrania/Download the article