Web Content Display Web Content Display

Andrzej Dobiech

WSPOMNIENIE ADOLFA MICHAŁA MINDE – NADLEŚNICZEGO Z KOZIENIC (1832–1902)

S t r e s z c z e n i e

Pochodził z rodziny kupieckiej, wywodzącej się od emigrantów niemieckich wyznania ewangelickiego. Urodził się w 1832 roku w Warszawie. Gimnazjum ukończył w Piotrkowie w 1849 roku. W roku 1850 wstąpił na roczny kurs w In-stytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie. W 1851 roku złożył egzamin końcowy w Oddziale Gospodarki Leśnej Instytutu. Po odbyciu praktyki gospodarczej znajduje zatrudnienie w Urzędzie Leśnym w Pabianicach,

aby w 1857 roku zostać mianowanym podleśnym Lubiańskiej Straży Leśnictwa w Bodzentynie, gdzie pracuje do 1866 r roku. W tym samym roku zdał egzamin na nadleśniczego i w 1867 roku został mianowany nadleśniczym Leśnictwa Ko-zienice. Z tego okresu pozostawił po sobie obszerny rękopis zatytułowany Wy-pracowanie w przedmiocie nauk leśnictwa i łowiectwa. W Leśnictwie Kozienice A. Minde pracował w otoczeniu polskich, wykształconych leśników. W połowie 1879 roku, prawdopodobnie w związku z polityką władz rządowych dążących do wymiany polskiej kadry urzędniczej na kadrę rosyjską zostaje odwołany z tego stanowiska i mianowany urzędnikiem nadetatowym Izby Skarbowej, by ostatecz-nie w 1880 roku zostać całkowicie zwolnionym ze służby w leśnictwie. Udaje się wtedy do Warszawy, by pod koniec życia wrócić w okolice Puszczy Kozienickiej i umrzeć w 1902 roku we wsi Goryń. Z żoną Wilhelminą mieli pięcioro dzieci.

Słowa kluczowe: Adolf Michał Minde, XIX wiek, historia leśnictwa, łowiectwo, Insty-tut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnego w Marymoncie, gubernia radomska, Puszcza Kozienicka

 

MEMORIES OF ADOLF MICHAL MINDE – SENIOR FORESTER IN KOZIENICE (1832–1902)

S u m m a r y

He was born in 1832 in Warsaw in evangelical, merchants family coming from German emigrates. He completed the gymnasium education in Piotrkow in 1849. In 1850 he started one-year course in Institute of Agriculture and Forestry in Marymont and was graduated in 1851. After finishing practice he was hired in the Forester Office in Pabianice and in 1857 was promoted to the forester po-sition in Lubianski Forest Ranger Office of Bodzentyn. He sustained working on this position till 1866. After passing exams, he was nominated in 1867 to the Sen-ior Forester position in the Kozienice Forest District. In that time he developed a comprehensive manuscript The research of forestry and hunting. In the Forest District of Kozienice he was acting together with Polish, well educated and pro-fessional foresters. In the middle of 1879 according to the russian government policy of employment with the objective to replace polish officiels, he lost his position of Senior Forester, was moved to the temporary position in the Treasury Office and finally was laid off in 1880. He came back to Warsaw and then, in the end of his life, he moved to the area of Kozienice Forest. He died in 1902 in the village Goryn. He and his wife Wilhelmina had five children.

Keywords: Adolf Michal Minde, 19th century, history of forestry, hunting, Marymont Institute of Agriculture and Forestry, Radom Governorate, Kozienice Forest

Artykuł do pobrania/Download the article