Web Content Display Web Content Display

Paweł Jakubiec

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW LEŚNICTWA W POLSCE Z ARCHIWUM UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM. H. KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

S t r e s z c z e n i e

W pracy omówiono źródła dotyczące historii leśnictwa, edukacji leśnej i jej rozwoju oraz najważniejszych uczonych związanych z ośrodkiem krakowskim w oparciu o materiały archiwalne zebrane w archiwum uczelnianym i zbiorach Biblioteki Głównej. Dotyczą one okresu od drugiej połowy XIX wieku do cza-sów najnowszych. Nauczanie leśnictwa wywodzi się z lwowskich szkół wyż-szych oraz Wydziału Leśnego funkcjonującego na Uniwersytecie Jagiellońskim po II wojnie światowej. Na Uniwersytecie Rolniczym Wydział Leśny istniał z kilkuletnią przerwą pomiędzy 1953 a 1963 rokiem, dlatego największy zbiór archiwaliów stanowią materiały związane z jego profesorami, studentami, dzia-łalnością naukową – dydaktyczną, organizacyjną i wychowawczą. W zasobie archiwum znajdują się także liczne dokumenty dotyczące okresu międzywojen-nego i pierwszych lat po II wojnie światowej. Celem pracy było ukazanie dużej wartości tych archiwaliów oraz przedstawienie najważniejszych postaci i roz-woju nauk leśnych w XX wieku w oparciu o dokumentację aktową i fotograficz-ną, stanowiącą zasób Archiwum UR.

Słowa kluczowe: Archiwum Uniwersytetu Rolniczego, leśnictwo, edukacja, historia

 

THE HISTORICAL SOURCES OF FORESTRY IN POLAND FROM THE CRACOW AGRICULTURAL UNIVERSITY ARCHIVES

S u m m a r y

In this paper, author shows the sources which are related to the history of forestry, forest education and its development, as well as the most important scholars connected with the Cracow research center, based on archival materials collected in the University Archives and the Main Library resources. Historical file concern the period from the second half of the 19th century to the present day. High education of forestry comes from the Lviv universities and the Faculty of Forestry at the Jagiellonian University after the Second World War. At the University of Agriculture, the Faculty of Forestry has existed for several years with a break between 1953 and 1963, so largest collection of archives are mate-rials related to its professors, students, scientific, organizational and educational activities. The archive’s resource also contains a lot of documents related to the inter-war period and the first years after the Second World War. The aim of this paper is to show the great value of these archives and present the most important figures and development of forestry sciences in the twentieth century based on documents and photos from the Archives of the Agriculture University.

Keywords: Archives of Agriculture University, forestry, education, history

Artykuł do pobrania/Download the article