Web Content Display Web Content Display

Magdalena Stuligrosz

LAS W POEZJI GRECKIEJ OKRESU ARCHAICZNEGO I KLASYCZNEGO

S t r e s z c z e n i e

Przedstawienia lasu w greckiej poezji archaicznej i klasycznej koncentrują się na jego funkcji religijnej i symbolicznej oraz walorach krajobrazowych i użytkowych. W poezji epickiej i lirycznej las jest przedstawiany jako święte miejsce, dziedzina bogów i bogiń panujących nad światem natury i dzikimi zwierzętami, element krajobrazu, zwłaszcza krajobrazu idealnego (locus amoenus) oraz źródło bogactw naturalnych. Homer w Iliadzie posługuje się motywem lasu w rozbudowanych porównaniach, przyrównując działanie wojownika na polu walki oraz jego narastający gniew do niosącego zniszczenie pożaru lasu, a upadającego bohatera do ściętego drzewa – dębu, jesionu, sosny lub topoli. W Odysei, łączącej motywy mityczne i baśniowe, obraz lasu jest kojarzony z nieznanym i tajemniczym miejscem, zamieszkanym przez nimfy, czarodziejki, potwory i olbrzymów. Poeci wykorzystują także symboliczne znaczenie lasu i pojedynczych gatunków drzew, które mogą uosabiać zarówno indywidualne cechy bohatera, takie jak młodość, uroda i odwaga, jak i kojarzyć się z nieustającym cyklem życia i śmierci.

Słowa kluczowe: las, bóstwo, święty gaj, Hymny homeryckie, porównania homeryckie,
pożar lasu, krajobraz, locus amoenus, poezja liryczna

FOREST IN ARCHAIC AND CLASSICAL GREEK POETRY

S u m m a r y

The representations of forest in archaic and classical Greek poetry focus on its religious function, symbolism and landscape and utility values. In epic and lyric poetry forest is depicted as a sacred space, realm of gods and goddesses who have power over natural world and wild beasts, element of a landscape, especially an ideal one (locus amoenus), and natural resource. In the Iliad, Homer uses the motif of forest in his elaborate similes, comparing the action of a warrior on the battlefield and his growing anger to a destructive forest fire, and a falling hero to a cut-down tree, oak, ash, pine or poplar. In the Odyssey, which is a poem linking fabulous and mythical motifs, the image of a forest is associated with unknown and mysterious place, inhabited by nymphs, witches, monsters and giants. The poets exploit also the symbolic meaning of forest and individual trees which can represent hero's characteristics, such as youth, beauty and bravery, as well as the cycle of life and death.

Keywords: forest, god, sacred grove, Homeric hymns, Homeric similes, forest fire, landscape, locus amoenus, lyric poetry

Artykuł do pobrania/Download the article