Web Content Display Web Content Display

Artykuł 15

Roman Macyra

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

LUDZIE WOKÓŁ LASU. O PRZEMIJANIU

S t r e s z c z e n i e

Las stwarzał rozliczne możliwości zarobkowania i ten tekst poświęcony został ludziom, którzy związali swoje życie zawodowe z lasem. Czasowo został ograniczony do okresu II Rzeczypospolitej, kiedy zarówno stosunki własnościowe, jak i system gospodarowania odzwierciedlały historyczny proces ich kształtowania. To historia przemijania napisana poprzez przykładowe fragmenty życiorysów osób, które wyróżniły się niezwykłą aktywnością zawodową i społeczną na różnych polach, ale ich wspólnym mianownikiem był las.
 

Słowa kluczowe: las, kupiec, właściciel, tartak, przedsiębiorca

PEOPLE AROUND THE FOREST. ABOUT GOING BY

S u m m a r y

Forest created numerous earning opportunities and the text was devoted to peoplewho have tied their professional lives to the forest. Time was limited to the years 1918–1939 Polish when both ownership and management system reflects the historical process of their formation. This is a story of passing through the sample passages written biographies of people in different fields, but their common denominator was the forest showed remarkable professional activity, but also social.

Keywords: forest, merchant, owner of the sawmill, entrepreneur