Web Content Display Web Content Display

Alicja Antonowicz

RADA NAUKOWA OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE; KADENCJA 2010–2014

S t r e s z c z e n i e

Organem doradczym i opiniodawczym w zakresie kierunków rozwoju i działalności Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie jest jego Rada Naukowa, działająca od 1977 roku. Na 4-letnią kadencję członków Rady powołuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. W latach 2010–2014 funkcjonowała 15-osobowa Rada Naukowa Ośrodka Kultury Leśnej pod przewodnictwem prof. dr. hab. Dariusza J. Gwiazdowicza. 12 i 13 czerwca 2014 roku w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie odbyło się jej ostatnie posiedzenie. Miało ono charakter podsumowujący, a w jego programie znalazły się takie punkty jak: wizja terenowa, podczas której został omówiony zakres wykonanych zadań; plan działania Ośrodka na 2014 rok; podsumowanie działalności Rady za lata 2010–2014 oraz wręczenie podziękowań członkom Rady wystosowanych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Słowa kluczowe: Rada Naukowa, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

THE SCIENTIFIC COUNCIL OF THE FOREST CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW; 2010–2014 TENURE

S u m m a r y

The Scientific Council of the Forest Culture Centre in Gołuchów is the advisory organ in the field of Centre's activity and development. It has been operating since 1977. The members of the Council are appointed by Director General of the State Forests. The group of 15 members chaired by Dariusz J. Gwiazdowicz was working in 2010–2014. The last meeting was held on 12–13 June 2014 in the Forest Culture Centre in Gołuchów. Its program included such items as: visiting the Centre, during which was discussed range of completed tasks; plan of Centre's activity for 2014; a summary of the Scientific Council's activity and acknowledgements to the members of the Council signed by the Director General of the State Forest.

Keywords: Scientific Council, Forest Culture Centre in Gołuchów
 

Artykuł do pobrania/Download the article