Web Content Display Web Content Display

Streszczenie 20

Jerzy Adamczewski

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

DZIAŁ INWENTARYZACJI I GROMADZENIA ZBIORÓW MUZEALNYCH OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE W 2013 ROKU

S t r e s z c z e n i e

Dział Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów Muzealnych funkcjonuje w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie od 1 stycznia 2010 roku, a od 1 stycznia 2012 roku w strukturę działu wpisano również bibliotekę. Podstawowym zadaniem jest powiększanie kolekcji muzealnej poprzez zakupy, dary i depozyty. Komplementarnie prowadzona jest pełna dokumentacja eksponatów, łącznie z elektronicznym inwentarzem zbiorów oraz magazyny. W ramach ochrony zbiorów zlecana jest sukcesywna, kompleksowa konserwacja wybranych, najcenniejszych obiektów. Biblioteka sukcesywnie powiększa specjalistyczny księgozbiór dotyczący leśnictwa i dziedzin pokrewnych.


Słowa kluczowe: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, zbiory muzealne, dokumentacja
muzealna, konserwacja, biblioteka, księgozbiór, wystawa

DEPARTMENT OF CATALOGUING AND GATHERING MUSEUMCOLLECTIONS OF THE FOREST CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW IN 2013

S u m m a r y

Department of Cataloguing and Gathering Museum Collections has been functioned in the Forest Culture Centre in Gołuchów since 1st January 2010. From the 1st January 2012 there is also a library in its structure. The main aim of its activity is increasing museum collection by purchases, gifts and deposits. Full documentation of exhibits, electronic cataloguing and stockrooms are being led. Successive, comprehensive conservation of chosen, most valuable exhibits is being charged within the confines of protection of collection. The library in a successive way increases its specialized book collection refers to forestry and other related disciplines.

Keywords: Forest Culture Centre in Gołuchów, museum collections, museum documentation, conservation, library, book collection