Web Content Display Web Content Display

Artykuł 4

Małgorzata Chmielarz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

OCHRONA DRZEW W EGIPCIE BIZANTYŃSKIM

S t r e s z c z e n i e

Z procesem podziału cesarstwa na część wschodnią i zachodnią łączy się proces różnicowania rozwiązań prawnych i administracyjnych dla obu części imperium. W mało której sferze różnice lokalne objawiają się tak wyraźnie, jak w ustawodawstwie dotyczącym ochrony lasów. Mniej zalesiony wschód wymagał własnych regulacji i na drodze wielu wieków doświadczeń wypracowano praktyczne rozwiązania, których zadaniem była ochrona kompleksów leśnych. Przyczyny, dla których administracja wczesnobizantyńska kontroluje stan i liczbę drzew, są natury ekonomicznej, militarnej, ale także kulturowej. Ochronie podlegają także dawne miejsca i przedmioty kultu. W kodyfi kacji Justyniana i źródłach papirusowych dostrzegamy ślady zjawisk negatywnych – kradzieży drzew, niegospodarności urzędników, korupcji – z którymi prawodawstwo próbuje walczyć, ustanawiając wysokie kary i przywiązując leśników do zawodu. Tym niemniej fragmenty papirusowe dowodzą, że nierozsądne zarządzanie i duży popyt skutkuje nieodwracalnymi zmianami w drzewostanie Egiptu.
 

Słowa kluczowe: ochrona drzew w Egipcie, Bizancjum V–VI w., persea, Binectaria laurifolia,
Mimusops Schimperi, Mimusops laurifolia, Acacia nilotica, leśnicy w Bizancjum
 

PROTECTION OF TREES IN BYZANTINE EGYPT

S u m m ar y

During the process of dividing the Roman Empire into eastern and western part certain differentiation of legal and administrative solutions occured. In hardly any sphere local distinctions appear as clearly as in the tree-protective legislation. The less afforested East needed its own regulations and many centuries of experience led to a development of practical solutions which served a purpose of protection of the forests. The early Byzantine administration protected the woods for, in most cases, economical, military, and cultural reasons. Surprisingly the former places and objects of worship were also being preserved. In a codification of Justinian and in papyri one can notice traces of some negative phenomena – theft of trees, mismanagement, and corruption which the state tried to fight using means of high fies and enforcing the inheritance of froster's profession.

Keywords: Protection of trees in Egypt, Byzantium in 5th–6th century, persea, Binectaria laurifolia, Mimusops Schimperi, Mimusops laurifolia, Acacia nilotica, foresters in Byzantium