Web Content Display Web Content Display

Andrzej Keczyński

Z KART HISTORII PSZCZELARSTWA W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

S t r e s z c z e n i e

Puszcza Białowieska jest jedynym miejscem w centralnej Europie, w którym zachowane są zabytkowe obiekty bartnictwa, dokumenty świadczące o jego wielowiekowej  historii w tym miejscu, źródła ikonograficzne i etnograficzne. Zestawienie tych informacji pozwala na dogłębną analizę źródeł oraz wszechstronną interpretację zjawisk związanych z bartnictwem. W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania bartnictwem. W artykule zwrócono uwagę na fakt często nieodpowiedzialnego traktowania tradycji poprzez promowanie wzorców baszkirskiego bartnictwa.
 

Słowa kluczowe: pszczelarstwo, bartnictwo, Puszcza Białowieska, dziedzictwo kulturowe

THE HISTORY OF BEE-KEEPING IN BIAŁOWIEŻA FOREST

S u m m a r y

Białowieża Forest is the only place in central Europe where numerous relics and historical forest bee-keeping objects are well-maintained, as well as documents indicating its several-century-long history here, iconographic and etnographic sources. Combining the information paves the way for in-depth source analysis and comprehensive interpretation of different phenomena related to bee-keeping. In recent years the interest in forest bee-keeping has increased. The article also points out the irresponsible treatment of tradition by promoting the Bashkir model of forest bee-keeping.

Keywords: bee-keeping, forest bee-keeping, Białowieża Forest, cultural heritage

Artykuł do pobrania/Download the article