Spis treści/Contents Spis treści/Contents

ZASOBY HISTORYCZNE I KULTUROWE LEŚNICTWA ORAZ ŚRODOWISKA LEŚNEGO

1. Wojciech Antkowiak, Piotr Derlatka, Pejzaże z trześnią w tle czyli kulturowy motyw wiśni i czereśni

2. Agnieszka Bywalec, Kontrakty na towary leśne w Rzeczpospolitej w drugiej połowie XVII wieku

3. Władysław Chałupka, Teofil Lorkiewicz (1885–1944) – dyrektor konspiracyjnej Dyrekcji Lasów Państwowych czasu II wojny światowej

4. Piotr Daszkiewicz, Lasy Rzeczypospolitej, francuscy przyrodnicy i podróżnicy, Fontainebleau, artyści i problem „Martwych drzew”

5. Kazimierz Ilski, Peter Wohlleben, sekretne życie drzew. Czy chodzi o wyznaczenie nowej podmiotowości świata przyrody?

6. Tadeusz Janicki, Lasy na ziemiach polskich u progu niepodległości (1918–1924)

7. Krzysztof Jażdżewski,  Kwalifikacje zawodowe i rola leśników na terenie zaboru pruskiego w latach 1815–1920

8. Tomasz Kargol, Łowiectwo polskiego ziemiaństwa na ziemiach zabranych w drugiej połowie XIX wieku (1864–1918)

9. Tadeusz Linkner, Ramoty myśliwskie Władysława Janta-Połczyńskiego

10. Robert Lipelt, Gospodarka leśna w Galicji w świetle źródeł statystycznych w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku

11. Michał Kazimierz Nowak, Przepisy o gospodarce łowieckiej w lasach rządowych Królestwa Polskiego w I połowie XIX wieku

12. Tomasz Olenderek, Polskie mapy leśne z końca XVIII wieku w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie

13. Magda Skowronek, Absolwentki wydziałów leśnych w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym i na początku lat powojennych

14. Magda Skowronek, Dyrektorzy Dyrekcji Lasów Państwowych w latach 1924–1939

15. Magdalena Stuligrosz, Las w greckiej poezji bukologicznej

16. Krzysztof Ślusarek, Las w mieście. Rola lasów w gospodarce miejskiej i życiu społecznym mieszczan w XIX wieku – próba rekonesansu badawczego

 

KRONIKA OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE

17. Benedykt Roźmiarek, 30-lecie działalności Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie jako samodzielnej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych

18. Jerzy Adamczewski, Dział Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów Muzealnych Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2017 roku

19. Jerzy Adamczewski, Dwa nie(zwykłe) eksponaty

20. Alicja Antonowicz, Kongres Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych w 125-lecie jej powstania

21. Konrad Bul, Działalność muzealna w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2017 roku

22. Barbara Czołnik, Działalność edukacyjna i wydawnicza Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2017 roku

23. Stanisław Czołnik, Park-arboretum i Pokazowa Zagroda Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2017 roku

 

CONTENTS

1.Wojciech Antkowiak, Piotr Derlatka, Landscapes with a bird cherry in the background I.E. a cultural theme of cherries

2. Agnieszka Bywalec, Timber contracts for woods in Poland during second part of 17 century

3. Władysław Chałupka, Teofil Lorkiewicz (1885–1944), a chief of the Polish underground forest administration during the World War II

4. Piotr Daszkiewicz, Forests of the Polish-Lithuanian commonwealth, French naturalists and travelers, Fontainebleau, artists and the problem of “dead trees”

5. Kazimierz Ilski, Peter Wohlleben, The Hidden Life of Trees. Is this about delineating the new subjectivity of the world of nature?

6. Tadeusz Janicki, Polish forests after regaining of independence (1918–1924)

7. Krzysztof  Jażdżewski, Professional qualifications and the role of foresters in the area of the Prussian partition in the years 1815–1920

8. Tomasz Kargol, Polish landed gentry and hunting in the stolen lands in the latter part of the 19th century (1864–1918)

9. Tadeusz Linkner, Hunting Rams by Władysław Janta-Połczyński

10. Robert Lipelt, Forest management in Galiciain the second half 19th and early 20th century in the view of statistical sources

11. Michał Kazimierz Nowak, Political, legal and organizational aspects of  hunting management in the State Forests with referance to the example of the forest district administration in Pińczów over the years 1945 – 2015 in the light of available source documents

12. Tomasz Olenderek, Polish Forest Maps from the Late Eighteenth Century in the Central Archives of Historical Records in Warsaw

13. Magda Skowronek, Women graduated from the Polish faculties of forestry in the interwar period and early post-war years

14. Magda Skowronek, Directors of State Forests in years 1924–1939

15. Magdalena Stuligrosz, Forest in Greek bucolic poetry

16. Krzysztof Ślusarek, Forest in the town. The role of forests in the town economy and social life of townsmen in the 19th century – an attempt at a research reconnaissance  

 

CHRONICLE OF THE FOREST CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW

17. Benedykt Roźmiarek, 30 years of the activity of the Forest Culture Centre in Gołuchów as an individual unit of the State Forests

18. Jerzy Adamczewski, Department of Cataloguing and Gathering Museum Collections of the Forest Culture Centre in Gołuchów in 2017

19. Jerzy Adamczewski, Two extra(ordinary) exhibits

20. Alicja Antonowicz, International Union of Forest Research Organization, 125th Anniversary Congress

21. Konrad Bul, Museum activity in the Forest Culture Centre in Gołuchów in 2017

22. Barbara Czołnik, Educational and publishing activities in the Forest Culture Centre in Gołuchów in 2016

23. Stanisław Czołnik, The Park-arboretum and the Model Animal Pen of the Forest Culture Centre in Gołuchów in 2016