Spis treści/Contents Spis treści/Contents

ZASOBY HISTORYCZNE I KULTUROWE LEŚNICTWA ORAZ ŚRODOWISKA LEŚNEGO

1. Aleksandra Arndt,  Pod patronatem Sylwana. Kulturotwórcza rola drzew w kontekście poezji rzymskiej

2. Zuzanna Benincasa, „Co się tyczy stworzeń, które z nawyku zwykły oddalać się i powracać...” – koncepcja animus revertendi a wolność polowania na dzikie zwierzęta w prawie rzymskim

3. Władysław Chałupka, Odbudowa struktur administracji leśnej po II wojnie światowej w świetle wspomnień Feliksa Osińskiego

4. Koji Chihara, Wood cultures in pre-modern Hokkaido island: a comparative study between central Japan

5. Anna Cysewska-Sobusiak, Alojzy Cysewski – leśnik z powołania

6. Piotr Daszkiewicz, Dariusz Iwan, Sprawozdanie Działu Aklimatyzacji Zwierząt – interesujący dla historii żubra i nauk przyrodniczo-leśnych dokument Państwowego Muzeum Zoologicznego z 1947 roku

7. Andrzej Dobiech,  Wspomnienie o Adolfie Michale Minde – nadleśniczym z Kozienic (1832–1902)

8. Jerzy Gnerowicz, Leśne pszczoły w polskiej heraldyce

9. Paweł Jakubiec, Źródła do dziejów leśnictwa w Polsce z archiwum Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

10. Roman Jaszczak, Urządzanie lasu w latach 1918–1939 w Polsce

11. Bogusław Kosel, Ewa Pirożnikow, Gospodarka leśna w Puszczy Białowieskiej w latach 1939–1941 w świetla referatu por. Jarmarkiera

12. Mateusz Wawrzyniak, Piotr Wawrzyniak, Pradziejowa pułapka na dzikiego zwierza z Jordanowa koło Świebodzina

13. Ks. Artur Wysocki, Środowisko przyrodnicze jako mechanizm generatywny zmian społecznych na przykładzie wybranych parafii

14. Rafał Zubkowicz, Zakupy gruntów przez Lasy Państwowe przed II wojną światową

KRONIKA OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE

15. Jerzy Adamczewski, Dział Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów Muzealnych Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2018 roku

16. Alicja Antonowicz, Dział Edukacji i Informacji Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2018 roku

17. Konrad Bul, Działalność muzealna w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2018 roku

18. Stanisław Czołnik, Park-arboretum i Pokazowa Zagroda Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2018 roku

19. Hubert Szramka, Wspomnienie o prof. zw. dr. Józefie Brodzie (1920–2019)

20. Sprawozdanie z działaloności Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie kadencji 2014–2018

CONTENTS

1. Aleksandra Arndt,  Under the patronage of Silvanus. The culture-forming role of trees in the context of Roman poetry

2. Zuzanna Benincasa, „In iis autem animalibus, quae ex consuetudine abire et redire solent...” – animus revertendi and the freedom of hunting in Roman law

3. Władysław Chałupka, Reconstructing Polish forest administration in 1944 in the light of Feliks Osiński's memories

4. Koji Chihara, Wood cultures in pre-modern Hokkaido island: a comparative study between central Japan

5. Anna Cysewska-Sobusiak, Alojzy Cysewski – a born forester

6. Piotr Daszkiewicz, Dariusz Iwan, Report of the Department of Animal Acclimatization – an interesting for the history of the European bison, natural history and forest sciences document of the National Zoological museum from 1947

7. Andrzej Dobiech, Memories of Adolf Michal Minde – senior forester in Kozienice (1832–1902)

8. Jerzy Gnerowicz, Forest bees in Polish heraldry

9. Paweł Jakubiec, The historical sources of forestry in Poland from the Cracow Agriculcural University Archives

10. Roman Jaszczak, Forest management between 1918 and 1939 in Poland

11. Bogusław Kosel, Ewa Pirożnikow, Forestry in Białowieża Prmaval Forest 1939–1941 in opinion of Stanisław Jarmarkier

12. Mateusz Wawrzyniak, Piotr Wawrzyniak, Prehistoric trap for wild animal from Jordanowo near Świebodzin

13. Ks. Artur Wysocki, Natural environment as a generative mechanism of social change on the example of selected parishes

14. Rafał Zubkowicz, Real estate purchase by the state forests before 2nd World War

CHRONICLE OF THE FOREST CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW

15. Jerzy Adamczewski, Department of Cataloguing and Gathering Museum Collections of the Forest Culture Centre in Gołuchów in 2018

16. Alicja Antonowicz, Education and Information Department of the Forest Culture Centre in Gołuchów in 2018

17. Konrad Bul, Museum activity in the Forest Culture Centre in Gołuchów in 2018

18. Stanisław Czołnik, Park-arboretum and Model Animal Pen of the Forest Culture Centre in Gołuchów in 2018

19. Hubert Szramka, Memories about prof. dr. Józef Broda