Artykuł/Article 12 Artykuł/Article 12

Jarosław Szaban

BAL LEŚNIKA

S t r e s z c z e n i e

Bal Leśnika organizowany przez Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Leśnego, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu i Koło Leśników ma tradycję sięgającą lat dwudziestych ubiegłego wieku. Wówczas to studenci z Koła Leśników organizowali w Sali Białej Bazaru poznańskiego słynne na całe miasto bale. Uczestniczyły w nich znamienite osobistości ówczesnego życia politycznego, gospodarczego i naukowego. Potwierdzeniem tych wydarzeń są wspomnienia i dokumenty archiwalne z tamtych czasów.
W nawiązaniu do tych tradycji 23 stycznia 2015 roku odbył się również w Sali Białej poznańskiego Bazaru XXIII Bal Leśnika. W poprzednich latach bale te były organizowane w Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie lub w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Uczestnicy balu mieli okazję nie tylko doskonale się bawić, ale dowiedzieć się przy okazji wielu ciekawostek związanych z historią Bazaru, Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu i Balu Leśnika.

Słowa kluczowe: Bal Leśnika, Hotel Bazar, zabawa, Koło Leśników

BALL OF FORESTERS

S u m m a r y

Forester's Ball is organised by the Wielkopolska unit of the Polish Forestry Association, Regional Directorate of State Forests in Poznań and the Association of Forestry Students. Its tradition dates back to the 1920s. Then the students from the Foresters' Club organised balls in the White Room of the Poznań Bazar famous all over Poznań. They were attended by prominent figures from the political, economic, and scientific circles. Our knowledge of these events is based on the memories and archival documents from that period.
With reference to these traditions, 23rd Forester's Ball was held on 23 January 2015 also in the White Room of the Poznań Bazar. In previous years, these balls were held either in the Training Centre in Puszczykowo or in the Forest Culture Centre in Gołuchów. The ball's participants had the opportunity not only to enjoy themselves, but also to learn many interesting things connected with the history of the Bazar complex, the Directorate of State Forests in Poznań and the Forester's Ball.

Keyword: Forester's Ball, Bazar Hotel, party, Association of Forestry Students

Artykuł do pobrania/Download the article