Artykuł/Article 17 Artykuł/Article 17

Barbara Czołnik

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA I EDUKACYJNA OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE W 2015 ROKU

S t r e s z c z e n i e

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie prowadził w 2015 roku bogatą działalność edukacyjną i wydawniczą. Zrealizowano różnorodne zajęcia edukacyjne takie jak „zielone szkoły", lekcje terenowe i muzealne, konkursy, warsztaty plastyczne, warsztaty metodyczne, wizyty leśnika w szkołach oraz zajęcia fakultatywne dla studentów. Jak co roku zorganizowano obchody Dnia Ziemi, festyn edukacyjny Spotkanie z lasem oraz akcję Ratujmy kasztanowce. W oferowanych zajęciach edukacyjnych wzięło udział 11 390 osób. Pracownicy Działu Edukacji i Informacji opracowali ścieżkę z geocachingu Dolina rzeki Ciemnej oraz osobną skrytkę Dziedzictwo Izabelli. Sfilmowano pokazy dawnych rzemiosł i profesji związanych z lasem, a nagranie to przekazano innym jednostkom Lasów Państwowych w formie pomocy dydaktycznej dla edukatorów. Staraniem Ośrodka ukazało się drukiem pięć książek, cztery numery kwartalnika „Zagajnik", siedem rodzajów folderów oraz kalendarz ścienny. Ponadto sporządzono cztery projekty gier dydaktycznych dla dzieci i młodzieży.

Słowa kluczowe: edukacja leśna, wydawnictwa OKL, ścieżka geocachingowa, gry dydaktyczne

PUBLISHING AND EDUCATIONAL ACTIVITIES OF THE FOREST CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW IN 2015

S u m m a r y

The Forest Culture Centre in Gołuchów run reach educational and publishing activities in 2015. The variety of educational activities such as "green schools", field and museum lessons, competitions, workshops, methodological workshops, foresters' visits at schools, and classes for students were implemented. As every year there were organized the celebration of the Earth Day, the educational festival Meeting the forest and the campaign Save the chestnut trees. 11 390 people attended in the offered activities. Employees of the Education and Information Department have developed a path of geocaching Valley of the Ciemna River and a separate locker Heritage of Izabella. Presentations of old crafts and professions related to the forest were recorded and transferred to other units of the State Forests as a teaching aid for educators. Thanks to the efforts of the Centre five books, four issues of the quarterly "Grove", seven types of folders and a wall calendar were published. In addition, four projects of didactic games for children and youth were prepared.

Keywords: forest education, OKL's publishing, path geocaching, educational games

Artykuł do pobrania/Download the article