Artykuł/Article 19 Artykuł/Article 19

Barbara Czołnik

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-INFORMACYJNA OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE W 2014 ROKU

S t r e s z c z e n i e

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie prowadził w 2014 roku różnorodną pod względem form i metod działalność edukacyjną i promocyjną. Wiele przedsięwzięć wpisało się w obchody 90-lecia Lasów Państwowych. W sumie zrealizowano 278 wydarzeń edukacyjnych, w których wzięły udział 10 973 osoby. Najczęściej współpracowano ze szkołami, a ich liczba wyniosła 89. Wydano drukiem 9 pozycji książkowych, najczęściej o tematyce historycznej. Opracowano i opublikowano również 2 broszury dla dzieci i 1 pakiet metodyczny dla edukatorów oraz 4 numery kwartalnika „Zagajnik". Za osiągnięcia w zakresie rozwijania edukacji ekologicznej w naszym kraju Ośrodek otrzymał wyróżnienie w konkursie PANTEON POLSKIEJ EKOLOGII. Trzy osoby realizujące działania edukacyjne Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie otrzymały „Medale Komisji Edukacji Narodowej" za szczególne osiągnięcia dla oświaty i wychowania w naszym kraju.

Słowa kluczowe: edukacja leśna, wydawnictwa Ośrodka Kultury Leśnej, konkursy, festyny, wyróżnienia i medale

EDUCATIONAL AND INFORMATIVE ACTIVITY OF THE FOREST CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW IN 2014

S u m m a r y
The Forest Culture Centre in Gołuchów conducted in 2014 various forms and methods of educational and promotional activity. Many of them formed part of the celebrations of the 90th anniversary of the State Forests. 10 973 people took part in 278 educational events. Most oft en the Centre cooperated with schools, and their number was 89. In 2014 nine books mostly on historical themes, two booklets for children, 1 methodical package for educators and 4 quarterly numbers of "Grove" were published. For achievements in the development of environmental education in our country the Centre received an award in the contest PANTHEON OF POLISH ECOLOGY. Three people carrying out educational activities in the Forest Culture Centre in Gołuchów received "Medals of the National Education Commission" for special achievements in the field of education in our country.

Keywords: forest education, prints of the Forest Culture Centre, competitions, festivals, awards and medals

Artykuł do pobrania/Download the article