Artykuł/Article 21 Artykuł/Article 21

Stanisław Czołnik

PARK-ARBORETUM I POKAZOWA ZAGRODA ZWIERZĄT OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE W 2014 ROKU

S t r e s z c z e n i e

Utrzymanie i rewaloryzacja historycznego, zabytkowego parku-arboretum oraz prowadzenie Pokazowej Zagrody Zwierząt są zadaniami statutowymi Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. W artykule omówiono zakres prac pielęgnacyjnych i ochronnych w parku-arboretum, z podziałem na grupy zadaniowe, a także działania prowadzone w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt podjęte w 2014 roku.

Słowa kluczowe: Ośrodek Kultury Leśnej, park-arboretum, Pokazowa Zagroda Zwierząt, żubr, kolekcja dendrologiczna

PARK-ARBORETUM AND MODEL ANIMAL PEN OF THE FOREST CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW IN 2014

Summar y

Maintenance and restoration of historic park arboretum and conducting Model Animal Pen are statutory tasks of the Forest Culture Centre in Gołuchów. The article discussed the scope of activities undertaken in this field in 2014.

Keywords: Forest Culture Centre, park-arboretum, Model Animal Pen, Bison bonasus, dendrological collection

Artykuł do pobrania/Download the article