Streszczenie/Summary Streszczenie/Summary

Streszczenie 24

Joanna Zalejska-Niczyporuk

Joanna Zalejska-Niczyporuk

KONKURSY ZORGANIZOWANE PRZEZ OŚRODEK KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE W 2013 ROKU

S t r e s z c z e n i e

W Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2013 roku zorganizowano osiem konkursów. Odbyły się wydarzenia cykliczne i okolicznościowe. Wszystkie miały charakter edukacyjny i wiązały się z kampanią „Lasy Państwowe. Zapraszamy".

Po raz dwunasty przeprowadzono konkurs na „Honorową Odznakę Miejsc Przyrodniczo-Cennych Gołuchowa", którego rozstrzygnięcie miało miejsce w kwietniu podczas obchodów Dnia Ziemi. W maju ogłoszono VII Ogólnopolski Konkurs „Bajarze z Leśnej Polany". Zorganizowano po raz dziewiąty turniej plastyczny, który w bieżącym roku przebiegał pod hasłem „Las zaprasza nas". Jego finał odbył sięw czerwcu na festynie edukacyjnym „Spotkanie z lasem". Jak co roku jesienią przeprowadzono konkurs na imiona dla żubrów urodzonych w gołuchowskiej zagrodzie.

Pozostałe przedsięwzięcia zorganizowano po raz pierwszy. W pierwszym i drugim kwartale roku rozstrzygnięto konkursy na „Pocztówkę Wielkanocną" oraz na scenariusz zajęć i karty pracy pt.: „Użytkowanie przyrody nie jest złe". We wrześniu odbył się finał turnieju „Nalewki z roślin leśnych. Trunki dla zdrowia i przyjemności", a w listopadzie na fraszkę pn.: „Zabij śmiechem złe zwyczaje".

We wszystkich konkursach uczestniczyło ponad 1300 uczestników – dorosłych, dzieci i młodzieży, z różnych rejonów kraju. Do Ośrodka dostarczono 997 prac plastycznych, 31 scenariuszy zajęć, 117 krótkich utworów literackich, 554 propozycje imion dla żubrów, 45 nalewek oraz 24 gawędy leśne.

Słowa kluczowe: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, konkursy edukacyjne, konkurs krasomówczy, turniej leśny

COMPETITIONS ORGANIZED BY THE FOREST CULURE CENTRE IN GOŁUCHÓW IN 2013

S u m m a r y

Eight competitions were organized in the Forest Culture Centre in Gołuchów in 2013. There were cyclic and occasional events. All of them had the educational character and they signed up to the all-Polish promotional campaign "Th e State Forests.We invite You".

The competition for the badge "Honorowy Opiekun Miejsc Przyrodniczo Cennych Gołuchowa" was carried out for the twelft h time. Th e resolution had place in April during the Earth Day celebration. Th e 7. all-Polish competition "Story-tellers from the Forest Glade" were conducted in May. The final of 9. artistic tournament "The forest invites us" was happened in June during the educational festival "Meeting with the forest". Th e competition for European bisons' names was carried out, just like in the past years, in autumn.

Remaining enterprises were organized for the fi rst time. Th ey were competition under the name "Easter postcard", "Using of forest is not bed", "Tinctures from forest plants. Alcoholic beverages for health and pleasure", "Kill with laughter bad habits".

More than 1300 participants (adults, children and young people) were participants of the competitions. They were from various regions of the country. 997 artistic work, 31 scenarios of the green lesson, 117 short literary compositions, 554 proposals of European bisons' names, 45 tinctures and 24 forest tales were submitted in the Forest Culture Centre.

Keywords: Forest Culture Centre in Gołuchów, educational competitions, the story-tellers
competition, forest tournament