Streszczenie/Summary Streszczenie/Summary

Andrzej Litewka, Władysław Chałupka

WYPRAWA BADAWCZA PROFESORA JÓZEFA RIVOLEGO W SERRA DA ESTRELA W PORTUGALII

W 1873 roku Józef Rivoli, nadleśniczy w kórnickich dobrach hrabiego Jana Działyńskiego i uczony, odbył wyprawę naukową do Portugalii. Jej celem było wszechstronne zbadanie masywu górskiego Serra da Estrela pod kątem możliwości restytucji lasu na tym wylesionym obszarze. Szczegółowe pomiary stosunków przy rostowych istniejących resztek grup i osobników gatunków lasotwórczych, badania istniejącej roślinności oraz różnych elementów klimatu i gleb pozwoliły Rivolemu na sporządzenie planu zalesienia Serra da Estrela. Plan ten dostarczał szczegółowych wskazówek dotyczących sposobu prowadzenia zalesień, ochrony przeciwpożarowej i perspektywy przyszłego użytkowania odtworzonych lasów.
Opublikowanie wyników badań w bardzo prestiżowym piśmie niemieckim „Petermann's Mitteilungen" w 1880 roku przyniosło Rivolemu uznanie świata naukowego w Europie, a przetłumaczenie rozprawy na język portugalski spotkało się także z uznaniem króla Portugalii Ludwika I, który w 1886 roku odznaczył polskiego badacza komandorią orderu de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa.
Autorzy artykułu omawiają ten ciekawy epizod z życia wybitnego polskiego uczonego i odtwarzają szczegółowo trasę wyprawy Józefa Rivolego na tle współczesnego wyglądu masywu Serra da Estrela. Artykuł wzbogacony jest współczesnymi zdjęciami z wyprawy szlakiem Rivolego, którą odbył Andrzej Litewka, jeden ze współautorów.

Słowa kluczowe: Józef Rivoli, Serra da Estrela, historia leśnictwa, historia botaniki

THE SCINTIFIC EXPEDITION OF PROFESSOR JÓZEF RIVOLI TO SERRA DA ESTRELA IN PORTUGAL

Józef Rivoli, a forest scientist and head forester in the estate of count Jan Działyński from Kórnik, undertook a scientifi c expedition to Portugal in 1873. The aim of this expedition was to study the possibility of reforestation in that nearly totally deforested area of the Serra da Estrela mountains. Detailed investigation of growth increment in the remnant trees, studies and measurements of various climatic and soil factors and description of the plant cover allowed Rivoli to prepare a complete plan of Serra da Estrela reforestation. This plan contained a full description of the recommended methods of reforestation, fire protection and possibilities of future utilization of the restored forests.
Rivoli published the results of his studies in 1880 in a prestigious German scientific journal Petermann's Mitteilungen and the paper was very well acknowledged among forest scientists and botanists in Europe. Th is paper was also translated into Portuguese in 1881 and this was recognized by Luiz I, King of Portugal who awarded Rivoli the Order of „Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa".
Authors of the present paper describe this interesting event that occurred in the life of a distinguished Polish scientist and describe in detail the route of Rivoli's expedition against the current appearance of the Serra da Estrela massif. The photographs that illustrate the text were taken by one of the authors, Andrzej Litewka, who recently traveled along the trail of Rivoli's expedition.

Keywords: Józef Rivoli, Serra da Estrela, history of forestry, history of botany

Artykuł do pobrania