Artykuł/Article 3 Artykuł/Article 3

Piotr Daszkiewicz

LASY RZECZYPOSPOLITEJ W DOKUMENTACH FRANCUSKIEGO
WYWIADU WOJSKOWEGO W XVIII I XIX WIEKU

S t r e s z c z e n i e
W XVIII i XIX wieku lasy Rzeczypospolitej kilkakrotnie były przedmiotem
szczególnego zainteresowania francuskiego wywiadu jako źródło strategicznych surowców dla marynarki oraz ewentualny teatr działań wojennych. W XVIII wieku francuska marynarka wysłała do Rzeczypospolitej misję szpiegowską mającą na celu ustalenie pochodzenia „ryskiej” sosny masztowej i zorganizowanie nowej drogi jej eksportu do Francji. Po raz kolejny lasy Rzeczypospolitej znalazły się w centrum zainteresowania francuskiego wywiadu w okresie napoleońskim.
W raportach przygotowujących ofensywę 1812 roku zajmują one ważne miejsce. Dokumenty przechowywane we francuskich archiwach narodowych i archiwach obrony narodowej są cennym świadectwem historii leśnictwa na ziemiach Rzeczypospolitej i roli, jaką polskie lasy odgrywały w międzynarodowej polityce w XVIII i XIX wieku, a także interesującym świadectwem historii poznawania polskiej przyrody.

Słowa kluczowe: polskie lasy w XIII i XIX wieku, francuski wywiad, sosna masztowa, archiwa wojskowe

THE FORESTS OF THE POLISH-LITUANIAN COMMONWEALTH
IN THE DOCUMENTS OF FRENCH MILITARY INTELLIGENCE
IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES

S u m m a r y
In the eighteenth and nineteenth centuries, the forests of the Polish-Lituanian Commonwealth were several times the subject of special interest of French intelligence as a source of strategic resources for the navy as well as a possible theater of war operations. In the 18th century, the French navy sent a spy mission to the Commonwealth to determine the origin of the “Riga” mast pine and organize a new route for its export to France. Once again, the forests of the Commonwealth were in the center of French intelligence during the Napoleonic period.
In the reports preparing the offensive 1812 they occupy an important place. The documents stored in the French National Archives and National Defense Archives are a valuable testimony to the history of forestry in the territory of the Commonwealth and the role that Polish forests played in international politics in the 18th and 19th centuries, as well as an interesting testimony to the history of learning Polish nature.

Keywords: Polish forests in the 18th and 19th century, French intelligence, mast pine, military archives

Artykuł do pobrania/Download the article