Artykuł 4/Article 4 Artykuł 4/Article 4

Robert Lipelt

OCHRONA LASÓW I ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA LEŚNEGOW GALICJI W DRUGIEJ POŁOWIE XIX I NA POCZĄTKU XX WIEKU

Streszczenie
Artykuł omawia zagadnienia związane z ochroną lasów i zagrożeniami środowiska leśnego w Galicji w drugiej połowie XIX i na początku XX w. Lasy z tradycyjnego dostawcy drewna opałowego dla miast i wsi, stają się stopniowoważnym źródłem surowca dla nowych gałęzi przemysłu. Państwo, aby chronić lasy przed nadmierną dewastacją, zaczyna coraz więcej uwagi poświęcać ich ochronie. Do takich działań należało m.in. ustawodawstwo leśne, które coraz częściej łączyło ideę ochrony lasu z jego funkcjami gospodarczymi.

Podstawą źródłową niniejszego opracowania są dane statystyczne Centralnej Komisji Statystycznej w Wiedniu, a także regulacje prawne dotycząceochrony lasów. Przedstawiono zmiany w obszarze lasów ochronnych , strukturę ich własności, powierzchnię rezerwatów leśnych a także straty w drzewostaniewywołane klęskami żywiołowymi (pożary) i szkodnikami drzew. W celach porównawczych omawiane zagadnienia przedstawiono na szerszym tle porównawczym z uwzględnieniem niektórych krajów monarchii austriackiej.

Słowa kluczowe: Galicja, XIX–XX w., lasy ochronne, ochrona przyrody

FOREST PROTECTION AND THREATS TO THE FOREST ENVIRONMENT IN GALICIA IN THE SECOND HALF OF THE 19TH AND EARLY 20TH CENTURY

Summary
The article discusses issues related to the protection of forests and threats to the forest environment in Galicia in the second half of the 19th and early 20th centuries. Forests, a traditional suppliers of firewood for cities and villages, are becoming an important source of raw material for new industries. The state begins to pay more and more attention to forest protection in order to save it from excessive devastation. Such activities include, among others, forest legislation which combines the idea of forest protection with its economic functions.

The source of the study is based on the statistics published by the Central Statistical Commission in Vienna and legal regulations concerning forest protection. The article focuses on the area of protective forests and the structure of their ownership. Attention is also paid to the area of forest reserves and to the damage to the tree  stand caused by natural disasters (fire) and tree pests. For comparative purposes, these issues are presented on a broad background including some countries of the Austrian monarchy.

Keywords: Galicia, 19th–20th century, protective forests, nature conservation

Artykuł do pobrania (pdf)