Artykuł/Article 5 Artykuł/Article 5

Kazimierz Ilski

PETER WOHLLEBEN, SEKRETNE ŻYCIE DRZEW. CZY CHODZI O WYZNACZENIE NOWEJ PODMIOTOWOŚCI ŚWIATA PRZYRODY?

S t r e s z c z e n i e

Cele artykułu recenzyjnego określono następująco:
1. W jaki sposób Peter Wohlleben kształtuje metafory odzwierzęce i odroślinne
oraz jakimi posługuje się związkami frazeologicznymi, wprowadzając antropomorfizacje?
2. W jaki sposób przenosi cechy życia społecznego (ludzi!) do społeczności roślin?
3. Jak przedstawia życie roślin/rośliny w perspektywie indywiduum – pojedynczego
człowieka/osobnika?
4. Jak wyjaśnia progeniturę jako rozrodczość gatunku, czy proliferację genów jednego drzewa?
5. W jaki sposób nadaje podmiotowość światu przyrody?
Ostatecznie chodzi o stwierdzenie, czy podmiotowość świata przyrody może być zrównana z podmiotowością człowieka.

Słowa kluczowe: drzewa, metafory odroślinne, podmiotowość świata przyrody

PETER WOHLLEBEN, THE HIDDEN LIFE OF TREES. IS THIS ABOUT DELINEATING THE NEW SUBJECTIVITY OF THE WORLD OF NATURE?

S u m m a r y

The aims of the reviewing article are as follows:
1. How does Peter Wohlleben shape animal and plant metaphors and what collocations does he use to introduce anthropomorphism?
2. How does he translate the attributes of social life (of people!) onto the community of plants?
3. How does he present the life of a plant/plants in an individual perspective (of an individual man)?
4. How does he explain progeniture – as reproduction of a species or the proliferation of the genes of one tree?
5. How does he endow the world of nature with subjectivity?
The ultimate goal is to determine if subjectivity of the world of nature may be equated with the subjectivity of man.

Keywords: trees, metaphors of plant growth, subjectivity of the natural world

Artykuł do pobrania/Download the article