Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

ZASOBY HISTORYCZNE I KULTUROWE LEŚNICTWA ORAZ ŚRODOWISKA LEŚNEGO

1. Zuzanna Benincasa, Polowanie na dzikie zwierzęta jako jeden ze sposobów wykonywania służebności użytkowania w prawie rzymskim

2. Władysław Chałupka, Jerzy Modrzyński, Doc. dr habil. Tadeusz Puchalski – leśnik, myśliwy, wiolonczelista

3. Mariusz Jaśkowiak, Rola lasu w industrializacji Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1969

4. Tomasz Kargol, Lasy i gospodarka leśna w Galicji w świetle austriackich aktów normatywnych przełomu XVIII i XIX wieku

5. Anna Kotłowska, „Drewniane miasto” Gelonos

6. Wiktor Krajniak, Wpływ gospodarki leśnej i lesistości na częstotliwość powodzi w lewym dorzeczu Odry między XV a XX wiekiem

7. Marek Piotr Krzemień, Zakon Kawalerów Orderu Złotego Jelenia dawniej i dziś

8. Bernadetta Manyś, Przyczynek do badań nad rolą i funkcją lasów w XVIII-wiecznych dobrach radziwiłłowskich w Wielkim Księstwie Litewskim

9. Marek Nowak, Leśna Rzeczpospolita Korporancka

10. Justyna Rogińska, Wiedza o drzewach skompilowana w XVII-wiecznych kalendarzach niemieckich

11. Łukasz Różycki, Słowianie a las w ujęciu wczesnobizantyńskich źródeł

12. Magdalena Stuligrosz, Las w poezji greckiej okresu archaicznego i klasycznego

13. Krzysztof Ślusarek, Obowiązki służby leśnej na ziemiach zaboru austriackiego w świetle instrukcji dla „oficjalistów lasowych” z przełomu XVIII i XIX wieku

14. Milena Teska, Andrzej Michałowski,Symbolika lasu w wierzeniach Celtów i Germanów

 

KRONIKA OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE

15. Jerzy Adamczewski, Dział Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów Muzealnych Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2016 roku

16. Konrad Bul, Działalność muzealna w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2016 roku

17. Barbara Czołnik, Działalność edukacyjna i wydawnicza Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2016 roku

18. Stanisław Czołnik, Park-arboretum i Pokazowa Zagroda Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2016 roku