Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Wskazówki dla autorów

Zasady przyjmowania materiałów do druku

1. Do druku przyjmowane są wyłącznie niepublikowane wcześniej prace w języku polskim, a w uzasadnionych przypadkach w języku angielskim z polskim streszczeniem.

2. Każda nadesłana praca jest opiniowana przez recenzenta.

3. Artykuł należy przesłać do redakcji w dwóch egzemplarzach; pisany jednostronnie, z odstępem 1,5 pomiędzy wierszami (30 wierszy na stronie, 1800 znaków), marginesem 3 cm z lewej strony i 2 cm z prawej, wielkością czcionki 12.

4. Przesłany materiał powinien zawierać:
tytuł w języku polskim lub angielskim;
imię i nazwisko(a) autora(ów), adres korespondencyjny (uwzględniający miejsce zatrudnienia), e-mail;
tekst pracy łącznie z rycinami i tabelami (łacińskie nazwy gatunkowe i rodzajowe należy pisać kursywą);
wykaz literatury (wyłącznie cytowane prace) według wzoru:

Bogdanowski J., 1982, Cmentarze i krajobrazy, „Aura", nr 11, s. 68.

Jaromi S., 2000, Św. Franciszek i jego naśladowcy w XIII wieku, [w:] Między niebem a ziemią. Ku etyce ekologicznej, red. A. Dyduch-Falniowska, M. Grzegorczyk, Z. Kijas, Z. Mirek, Inst. Ochrony Przyrody PAN, Inst. Studiów Franciszkańskich, Kraków, s. 5973.

Wiśniewski J., Kiełczewski B., 2004, Kulturotwórcza rola lasu, Wyd. AR, Poznań, s. 1296.

Encyklopedia filatelistyki, 1993, PWN, Warszawa, s. 1679.

materiał ilustracyjny (mapy, rysunki, fotografie) numerowany łącznie: ryc. 1, ryc. 2...;
streszczenie w języku polskim i angielskim (6001000 znaków, 1/2 strony znormalizowanego maszynopisu);
słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (do 6 słów pomocnych przy indeksowaniu i wyszukiwaniu).

5. Przy cytowaniu obcych ilustracji należy załączyć do maszynopisu pisemną zgodę właściciela praw autorskich, np. muzeum, galerii.

6. Maszynopisy prac należy przesłać na adres redakcji:
Ośrodek Kultury Leśnej
ul. Działyńskich 2
63-322 Gołuchów

Wersję elektroniczną pracy należy wysłać na adres e-mail: okl@okl.lasy.gov.pl

7. Po przyjęciu pracy do druku (po uzyskaniu pozytywnej recenzji i naniesieniu uwag recenzenta) należy przesłać redakcji wersję elektroniczną tekst i tabele w programie Word for Windows, a ryciny w formacie JPEG lub TIFF.

8. Redakcja zastrzega sobie prawo korekty pracy.