Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Handel drzewny Galicji od połowy XIX wieku do I wojny światowej
 

      Przedstawiono ogólną charakterystykę stosunków własnościowych lasów i gospodarki leśnej Galicji w omawianym okresie. Omówiono szlaki komunikacyjne i rodzaje transportu drewna. Wskazano na brak odpowiedniej polityki w zakresie handlu drewnem. Handel drewnem nie był ani należycie zorganizowany, ani nie posiadał odpowiednich warunków, które sprzyjałyby jego rozwojowi. Wywóz drewna odbywał się w dwóch kierunkach: w kierunku południowo-wschodnim Morza Czarnego, drugi na zachód - do Niemiec. Najważniejszymi targami drzewnymi były: Berlin, Wrocław, Lwów, Kraków, Warszawa, Stanisławów, Halicz, Triest. W handlu z Rosją największe znaczenie miał rynek w Haliczu i Stanisławowie. Omówiono inne, poza zwykłymi wahaniami koniunktur, uwarunkowania handlu drewnem. Opracowanie ilustruje rycina i tabele.

Słowa kluczowe: handel drzewny, Galicja, XIX/XX wiek