Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Małgorzata Mańka

90 lat uniwersyteckich studiów leśnych w Poznaniu

Wydział Leśny obecnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu rozpoczął działalność w 1919 roku, razem z nowo powstałym Uniwersytetem Poznańskiem (początkowo: Wszechnicą Piastowską), jako Sekcja Leśna Wydziału Rolniczo-Leśnego. Jego tradycja sięga jednak drugiej połowy XIX wieku, kiedy pod zaborem pruskim powstała i działała przez kilka lat w Żabikowie pod Poznaniem Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny. Fundator tej szkoły, August hrabia Cieszkowski, był człowiekiem wielkiego ducha, patriotą i społecznikiem, marzącym całe życie o polskim uniwersytecie w Poznaniu. Jednym z wykładowców żabikowskiej szkoły był prof. Józef Rivoli, pionier polskiego leśnictwa i nauk leśnych, który w 1919 roku przyczynił się do powstania Wydziału Rolniczo-Leśnego. Sekcja Leśna tego wydziału kształciła magistrów inżynierów leśnictwa do 1939 roku. Podczas II wojny światowej uniwersytet został zamknięty przez okupanta niemieckiego, a część jego wykładowców i studentów przeniosła się na tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich w Warszawie.
Po wojnie Uniwersytet Poznański wznowił pracę wiosną 1945 roku, a w 1948 roku Wydział Rolniczo-Leśny podzielił się na Wydział Rolniczy i Wydział Leśny. W 1951 roku uniwersytet podzielono na kilka uczelni wyższych, w tej liczbie Wyższą Szkołę Rolniczą, z Wydziałami Rolniczym i Leśnym; ten ostatni rozwija się nieustannie i obecnie kształci leśników w ramach trzech specjalności: gospodarka leśna, ochrona środowiska leśnego i przedsiębiorczość leśna. 

Słowa kluczowe: Wydział Leśny, studia, Uniwersytet Poznański