Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Artykuł 11

Dariusz J. Gwiazdowicz, Jerzy Wiśniewski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

JAK PROFESOR JÓZEF RIVOLI ZALECAŁ ZWALCZAĆ PANDEMIĘ
S t r e s z c z e n i e
Rok 2020 przejdzie do historii jako rok walki z koronawirusem SARS-CoV-2. W kontekście aktualnej sytuacji epidemicznej przywołano niepublikowaną wcześniej opinię na temat pandemii znanego leśnika prof. Józefa Rivolego. Ponad 100 lat temu pisał on o problemach w walce z epidemią grypy nazywanej „hiszpanką”, a także o istotnych metodach profilaktycznych. Porównanie aktualnej sytuacji epidemicznej z tą, jaka wystąpiła 100 lat temu, wskazuje na wiele podobieństw w niefrasobliwym zachowaniu Polaków.
Słowa kluczowe: pandemia, koronawirus, grypa hiszpanka, Józef Rivoli

HOW PROFESSOR JÓZEF RIVOLI RECOMMENDED FIGHTING THE PANDEMIC
S u m m a r y
2020 will go down in history as the year of fighting the coronavirus SARS-CoV-2. In the context of the current epidemic situation, the unpublished opinion on the pandemic of the famous forester Prof. Józef Rivoli was presented. Over 100 years ago, he wrote about the problems in the fight against the flu epidemic known as the Spanish flu, as well as about important preventive methods. A comparison of the current epidemic situation with the one that occurred 100 years ago shows many similarities in the careless behavior of people.
Keywords: pandemic, coronavirus, Spanish flu, Józef Rivoli

Artykuł do pobrania/Download the article